Oznam pre maturantov

Pozvánka

 Oddelenie školstva a mládeže Úradu BBSK v súčinnosti s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať dovoľujú pozvať na prezentáciu možností štúdia na jednotlivých fakultách Univerzity Mateja Bela, 
ktorá sa uskutoční dňa 5. februára 2015 (štvrtok) v priestoroch auly Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici v čase od 9,00 – do 14,00.

Prezentované budú akreditované študijné odbory a v rámci nich študijné programy na jednotlivých fakultách univerzity, profily ich absolventov, možnosti zapájania sa do výskumov a možnosti ďalšieho pokračovania v štúdiu v jednotlivých stupňoch štúdia.
Prezentácia je určená študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl hlavne z banskobystrického regiónu, samozrejme nie je tým vylúčená možnosť návštevy aj študentov, pedagógov, výchovných poradcov, či rodičov z iných regiónov Slovenska.

Piatok 30. 1. 2015

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202