• 3355 H stolár

     • stolár

     • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

      Podmienky prijatiaúspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

      Dĺžka štúdia: 3 roky

      Určenie: pre chlapcov a dievčatá

      Profil absolventa: je kvalifikovaný zamestnanec, vie sa uplatniť vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby, vie čítať technické výkresy zobrazovať a označovať materiály, ovláda základné technológie výroby nábytkárskych, stavebno-stolárskych výrobkov z dreva, vie zhotoviť nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok,- má primerané vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky.

      Ďalšie možnosti: nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Uplatnenie absolventa:

      • piliarske závody - výroba reziva,
      • stolárske dielne - stavebnostolárska výroba-okná, dvere, schodištia, obklady, podlahy,
      • drevárske závody, nábytkárske závody,
      • vlastná podnikateľská činnosť - živnosť,
      • odborné práce v krajinách EU.

      Školský vzdelávací program učebného odboru