• 3650 M staviteľstvo

     • staviteľstvo

     • Vzdelanie:  
      • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.

       

      Podmienky prijatia:
      • úspešné ukončenie 9. ročníka,
      • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

       

      Dĺžka štúdia: 4 roky
       
      Určenie: chlapci a dievčatá
       
      Zamerania študijného odboru:
       
      • pozemné staviteľstvo
      • stavba a interiér

       

      Čo získajú absolventi?
       
      Absolvent po ukončení štúdia maturitnou skúškou:
      • získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania,
      • je pripravený na výkon technicko-hospodárskych funkcií v oblasti stavebníctva,
      • samostatne zvládne vypracovať projektovú dokumentáciu jednoduchých stavebných objektov,
      • samostatne zabezpečuje investičnú a projektovú prípravu stavieb podľa stavebného zákona,
      • vie posúdiť kvalitu vykonávaných prác,
      • ovláda technologické postupy výroby a realizácie betónových, oceľobetónových prvkov, drevených a oceľových konštrukcií,
      • ovláda základné princípy statiky, pružnosti a pevnosti jednoduchých stavebných konštrukčných prvkov
      • ovláda základné predpisy BOZP a protipožiarne predpisy,
      • ovláda základy tvorby a ochrany životného prostredia vo vzťahu k stavebníctvu
      • vie navrhnúť interiér, jeho zariadenie v nadväznosti na materiál a farbu,
      • vie posúdiť pôsobenie trhu s nehnuteľnosťami v ekonomických súvislostiach,
      • ovláda základné princípy podnikania.

       

      Ďalšie možnosti štúdia: vysokoškolské štúdium na stavebnej fakutle, fakulte architektúry a príbuzných odboroch.
      Uplatnenie absolventa: Absolventi môžu pracovať v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva, najmä vo funkciách ako majster, stavbyvedúci, projektant, rozpočtár, prípravár stavieb, samostatný referent na úradoch v štátnej a verejnej správe – investičné oddelenie, stavebný úrad, súkromný podnikateľ, obchodný zástupca stavebných výrobkov.
       
      (ŠKVP platný od 09/2013 so zmenami od 1. roč. 09/2016)