• Novinky

     • First LEGO League 2018/2019
      • First LEGO League 2018/2019

      • Dňa 7. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnilo Regionálne kolo 11. ročníka súťaže FIRST LEGO League 2018/2019 - Banská Bystrica, organizátorom bol Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica. Súťažilo sa v turnaji, ktorý spočíva v 4 rovnocenných častiach - Robot Design, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu, Robot Game. Zúčastnilo sa 11 tímov so ZŠ a stredných škôl - spolu 82 ľudí s trénermi - 69 súťažiacich žiakov, 6 porotcovia, 12 rozhodcov a 8 organizátori. Na podujatie sa prišlo pozrieť 51 divákov s čoho boli aj žiaci našej školy.

       Téma súťaže na rok 2018 je - INTO ORBITSM - Život a cestovanie vo vesmíre.

       FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

       Hlavné ciele:

       • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie
       • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu
       • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh

       Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november - január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným,  spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

       V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske združenie Hands on Technology. Súťažiaci na Slovensku si môžu vybrať regionálny turnaj zo 7 miest - Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava-Petržalka, Košice, Poprad, Žiar nad Hronom a  Žilina. 

       Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

       • Robot Design
       • Robot Game
       • Prezentácia výskumného projektu
       • Tímová práca

        Robot Design

       Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

       Robot Game

       Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

       Výskumná úloha

       Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a odprezentujú porote rozhodcov na turnaji.

       Tímová práca

       Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú. Je to výzva pre vás!

       Semifinále Slovensko a Česko bude 9. 2. 2019 - Fakulta informatiky a informačných technológií,

       STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4.

     • Ekologická olympiáda
      • Ekologická olympiáda

      • Dňa 11.12.2018 sme na našej škole v rámci environmentálnej výchovy zorganizovali ekologickú olympiádu, ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov.

       Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblasti triedenia odpadov, navrhli spôsob, akým chcú sami prispieť k záchrane nášho životného prostredia a ako budú zásady ekologického správania uplatňovať  v každodennom živote aj v rámci svojich rodín. Výhercami sa stali Marianna Jochlíková z I.G, Patrik Hofer z I. C a Filip Turský z II.B triedy. Srdečne blahoželáme a veríme, že aj ostatní zúčastnení si z olympiády odniesli veľa poznatkov a že z nich vyrastá generácia, ktorá dokáže svojím príkladom zmeniť myslenie tých, ktorí ešte nepochopili, že ide o život a budúcnosť nás všetkých.

     • Strážca divočiny
      • Strážca divočiny

      • Dňa 7. 12. 2018 si žiaci II. B triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Kalinovou a koordinátorkou pre  environmentálnu výchovu  Ing. Knietlovou pozreli v Tihányiovskom kaštieli krásny dokumentárny film  Roberta Rajchla a Erika Baláža " Strážca divočiny",  ktorý bol natočený v divokej prírode Tichej a Kôprovej doliny  vo Vysokých Tatrách. Tvorcovia ukázali nielen krásu a majestát našich veľhôr, ale v centre ich pozornosti bol predovšetkým bežný  život  medvedej rodinky, jelenej zveri a ostatných obyvateľov  ťažko dostupného horského terénu. Nenásilná réžia, veľmi pôsobivá hudba a podmanivý  sprievodný hlas Mariána Geišberga nás vtiahli do čarokrásneho sveta neskrotenej prírody  a vyvolali v nás pocit hrdosti na to, že táto nádhera patrí nám Slovákom a musíme si ju  zo všetkých síl chrániť.

     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

      • Každoročne sa naša škola zapája do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Naši žiaci aj tento rok mohli ukázať, čo vedia. O titul EXPERT sa bojovalo 29.novembra 2018. Do súťaže sa zapojilo 47 žiakov našej školy. Prváci a druháci si merali sily v kategórii O12 a žiaci tretieho a štvrtého ročníka súťažili v kategórii O34. Súťažiaci si mohli vybrať dve z piatich ponúkaných tém:  Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá, Do you speak English? Vybrali by ste si?                                                                                                                

       To, ako sme dopadli sa dozvieme v januári. Ale aj tu platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ :)

     • Odborná stavebná exkurzia
      • Odborná stavebná exkurzia

      • Dňa 3.12.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili odbornej stavebnej exkurzie na rozostavaných stavbách v meste - "Obytný dom Rudlovský potok a "Urpín" - budova vybavenosti a parkovania na Cikkerovej ulici. Sprevádzajúce učiteľky stavebných predmetov Ing. Milica Schlanková a Ing. Beáta Knietlová im vysvetlili rozdiel medzi monolitickými a montovanými konštrukciami, upozornili na použité materiály a mechanizmy, ktoré na stavbách videli, objasnili údaje na označení stavby, poukázali na dôležitosť objektov zariadenie staveniska a na opatrenia, ktoré musia byť dodržané pri stavebných prácach v zimnom období.

       Žiaci si tak mohli svoje teoretické vedomosti z predmetov príprava a realizácia stavieb, technológia a stavebné konštrukcie  konfrontovať v reálnych podmienkach, čo určite prispelo k ich rozšíreniu a upevneniu.

     • Úspech našej žiačky v celoslovenskej súťaži Červené stužky
      • Úspech našej žiačky v celoslovenskej súťaži Červené stužky

      • Dňa 28.11.2018 sa žiačka SŠ – SOŠ stavebnej študijného odboru Grafik tlačových médií Erika Jasenská zúčastnila slávnostného prevzatia ceny v celoslovenskej výtvarnej súťaži Červené stužky 2018 v Žiline. Žiačka súťažila v kategórii stredné školy, kde bolo spolu zapojených 47 stredných škôl z celého Slovenska, pričom každá škola mohla poslať maximálne 3 súťažné práce. Erika Jasenská sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste - srdečne jej blahoželáme.

       Organizátori pripravili veľmi bohatý program, v rámci ktorého sme si vypočuli aj odborné prednášky na témy HIV a AIDS a Obchodovania  s ľuďmi. Víťazné práce všetkých kategórií boli spracované do formy kalendára na rok 2019.

     • Technici sa zúčastnili odborného seminára SEER
      • Technici sa zúčastnili odborného seminára SEER

      • Dňa 7.11.2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru Technik energetických zariadení budov zúčastnili odborného seminára v rámci projektu SEER. Seminár sa konal v priestoroch budovy Slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave.

       Žiaci zároveň navštívili aj „Plynárenské múzeum „ a zúčastnili sa odbornej exkurzie v SMART škole, kde si mohli aj názorne vyskúšať jednotlivé aplikácie.

     • Aj my triedime odpad
      • Aj my triedime odpad

      • Nie je nám ľahostajná kvalita prostredia, v ktorom žijeme, pretože si uvedomujeme, že v hre je nielen naša budúcnosť, ale aj život celej našej planéty.

       Preto sme na našej škole v školskom roku 2018/19 začali okrem papiera triediť aj plasty do žltých nádob, ktoré máme umiestnené na každom poschodí. O problematike separovania odpadov sa chceme dozvedieť stále viac, aby sme mohli triediť odpad aj doma so svojimi rodičmi, a tak sme začali riešiť v rámci environmentálnej výchovy test ekologickej inteligencie na stránke www.triedime.sk. Veľmi zaujímavou formou sa tu dozvedáme, ako sa správať priateľsky k životnému prostrediu, ako tvoriť čo najmenej odpadu a ako ho správne triediť, aby mohol byť ďalej recyklovaný a nazaťažoval naše životné prostredie skládkami.

       Dňa 27.11.2018 sa 51 žiakov našej školy spolu s Ing. Beátou Knietlovou, koordinátorkou environmentálnej výchovy zúčastnilo prednášky Putovanie odpadov, ktorú v našej aule zorganizoval VÚC  pre žiakov z viacerých stredných škôl. Podujatie otvoril predseda VÚC Ing. Ján Lunter, ktorý povzbudil všetkých prítomných v odhodlaní  začať od seba a zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu a teda aj  k životnému prostrediu, ktoré nás obklopuje. Odborníci z Univerzity Mateja Bela, z Mestského úradu v Banskej Bystrici, z Technických služieb v Banskej Štiavnici a z Tihányiovského kaštieľa nám pútavou formou sprístupnili zaujímavé informácie o možnostiach znižovania množstva odpadu v každodennom živote, ukázali nám, čo všetko spôsobujú ľudia svojím neekologickým správaním zvieratám a živočíchom, ako znečisťujú rieky, lesy a svoje okolie. Ich nadšenie nás motivovalo a budeme sa snažiť správne separovať odpad a chrániť prírodu. Veď predsa všetci chceme ďalej dýchať čistý vzduch, čerpať energiu zo zelene našich lesov a kochať sa nádhernými výhľadmi z našich slovenských kopcov.

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 12.novembra  dobrovoľne darovali naši žiaci  najkrajší dar ľudom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv.

        Bez nároku na odmenu,  len tak zo srdca.

       V mene vedenia školy aj v mene  Národnej transfúznej stanici  v B. Bystrici

        a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli

              ĎAKUJEME !

       Hlavne našim žiakom: L.Mráz, D.Haško, I.Tóthová, R.Dräxler, M. Plešivčák, N. Chudá, D.Tomková, L.Pilníková, A. Pálka, M.Židík, P.Kmeť, L.Fajčíková, F. Michalčo, R.Čiampor,  D.Kekelák,  M. Brtko, P. Bevelaqua, P. Kováč, M. Kúšik, M. Turčan        

       Žiakom, ktorí chceli darovať krv, ale boli vyradení pre zdravotné dôvody ďakujeme za ochotu a opäť sa stretneme pri nasledujúcom odbere krvi na jar 2019.

        

       Celkovo odovzdalo krv 21 osôb  a z toho bolo 18 – prvodarcov.

        

       Ešte raz ďakujeme!

     • ENERGOINFO 2018
      • ENERGOINFO 2018

      • Spojená škola – Kremnička Banská Bystrica v spolupráci s Cechom vykurovania, tepelnej techniky a inštalácii a pobočkou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností organizovala tradičnú odbornú konferenciu ENERGOINFO 2018.

       Obsahom jednotlivých prednášok bola energetická efektivita, obnoviteľné zdroje energie a ochrana životného prostredia. Prednášateľmi boli poprední odborníci Ing. Ľuboslav Jánoš, cechmajster CVTIaI, Ing. Alfréd Gottas – firma THERMOSOLAR a Ing. Branislav Korinek – firma UPONOR.

     • Štátne ocenenie pre nášho reprezentanta
      • Štátne ocenenie pre nášho reprezentanta

      • Žiak Spojenej školy Banská Bystrica Tomáš Romaňák bol pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenený Pamätným listom svätého Gorazda z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Petra Krajňáka za výbornú reprezentáciu Slovenska v športe.

       Tomáš je majstrom Európy vo vzpieraní juniorov. Je veľmi talentovaným športovcom a jeho športovými cieľmi sú olympijské hry a vrcholné európske a svetové podujatia vo vzpieraní.

     • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2018
      • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2018

      •             Dňa 19. októbra 2018 sa na našej škole konal už po 5-krát BBFVAT, ktorý každý rok organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v Bratislave a v banskobystrickom kraji jej pomáha Klub AMAVET č. 973 pri Spojenej škole, Kremnička 10, B. Bystrica. Festival bol podporovaný ako projektová súťaž žiakov ZŠ a SŠ z dotácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR - „Programy pre mládež 2014 - 2020“, ktorú administruje Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA a odborným garantom bol Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

                   Festivalu sa zúčastnilo 19 súťažných projektov zaradených do 7 kategórií zo základných a stredných škôl banskobystrického kraja. Po slávnostnom príhovore riaditeľa Spojenej školy PaedDr. Milana Ponického a organizačných pokynoch vedúceho Klubu AMAVET č. 973 pri Spojenej škole Vladimíra Kováčika festival prebiehal v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťažiaci žiaci predstavovali svoje projekty jednotlivo a viacerí aj pomocou verejnej dataprojekcie, hodnotiaca komisia počas priebehu festivalu hodnotila projekty a práce žiakov. Na záver hodnotiaca komisia vyhodnotila projekty žiakov a vyhlásila 11 postupujúcich projektov na Celoštátny festival vedy a techniky 2018.

                   Z našej školy sa zúčastnil žiak z SPŠ stavebnej - Šimon Štibraný s názvom projektu Solárny kolotoč.  

      • "Kniha zdrojom storočných vedomostí"

      • Podujatie pod názvom: „ Kniha zdrojom storočných vedomostí“ ako samotný názov vystihuje, je  literárne-dramatické spracovanie historických udalostí vzniku 1. ČSR. Študenti v scénkach  a pomocou čítania úryvkov z kníh, pomocou  historických faktov chceli priblížiť spolužiakom aj verejnosti samotný vznik republiky, ale aj okolnosti, ktoré predchádzali jej vzniku a ktoré aj nasledovali vo vývoji spoločnosti, štátu, demokratického procesu, vzostupov, ale aj pádov mladej republiky. Táto náročná téma žiakov oslovila a rozhodli sa v literárne- dramatickom pásme zobraziť historické míľniky, okamihy a rozhodnutia, ktoré postupne  menili politické smerovanie štátnikov a mali za následok zmeny v politických a spoločenských systémoch. Zmenili tvár spoločnosti a obraz nielen našej mladej republiky, ale aj celého sveta. Je dôležité uvedomiť si historické udalosti, poučiť sa z nich, nestáť bokom a len prijímať, ale sa aj podieľať na vytváraní spoločenského vedomia a zodpovednosti za udalosti, ktoré nasledujú po nesprávnych rozhodnutiach. Ďakujeme im za kreatívne spracovanie a  výpoveď s využitím kritického myslenia aj  ich pohľad do súčasnosti, ktorá im nie je ľahostajná.

     • Jesenná výzdoba na školskom internáte
      • Jesenná výzdoba na školskom internáte

      • Pozrite si prácu našich žiakov a ich výtvory s jesennou tematikou.

     • Odborná exkurzia do Energolandu Mochovce
      • Odborná exkurzia do Energolandu Mochovce

      •          Žiaci 1. B a 2. B triedy odboru TEZB sa dňa 25. 10. 2018 v spolupráci s Klubom Amavet            č. 937 pri Spojenej škole, zúčastnili odbornej exkurzie do Energolandu Mochovce. Energolend sa nachádza v priestoroch informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne Mochovce. Je to informačné centrum určené predovšetkým pre školy a verejnosť. V Energolande sa nachádza viac ako 30 objektov, aplikácií a interaktívnych expozícii. V priestoroch expozície by mal návštevník získať ucelenú informáciu o histórii, prítomnosti a budúcnosti, o tom, ako vzniká elektrická energia, o celkovej potrebe energie pre človeka, mesto, krajinu, svet. Sprievodca oboznámil žiakov s technikou elektrárne a jej prevádzkou. Dva ústredné vertikálne objemy, umiestnené na osi expozície, upriamujú pozornosť vnímaného návštevníka na vertikálne súvislosti zeme a vesmíru. Žiaci sa veľa nového naučili a upevnili si vedomosti z odborných predmetov.

     • Návšteva expozície "Kamufláž"
      • Návšteva expozície "Kamufláž"

      • Dňa 17.10.2018 žiaci 1.C triedy pod vedením učiteľky Ing. Beáty Knietlovej navštívili stálu expozíciu "Kamufláž" v Tihányiovskom kaštieli. Zaujímavým výkladom odbornej pracovníčky a interaktívnou hrou sa oboznámili s rôznymi spôsobmi maskovania sa zvierat v prírode kvôli ochrane pred predátormi.

       Žiakov celá výstava ako aj nové informácie zaujali, mnohí z nich veľa zvieratiek poznali a porozprávali aj svoje vlastné skúsenosti z prírody a lesov v okolí ich bydliska.

       Veríme, že touto akciou sa prehĺbil kladný vzťah našich žiakov k ochrane prírody a živých tvorov v nej.

     • "Bojujeme o dušu"
      • "Bojujeme o dušu"

      • Všetci si uvedomujeme  dôležitosť podpory duševného zdravia, prevencie duševných porúch, ale aj potrebu zlepšiť starostlivosť o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života. Preto sme sa my, študenti Spojenej školy, zapojili do tohoročnej kampane „Dni nezábudiek“. Cieľom kampane je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho začlenenia, odbúranie predsudkov a diskriminácie, podpora ľudských práv. Tohoročná celoslovenská verejná zbierka sa konala v dňoch 3.10 – 7. 10. 2018. Motto tohoročnej kampane: „Bojujeme o dušu“. Vytvorili sme osem dvojíc a vybrali sme sa do ulíc. Spoločne sme vyzbierali 441, 50€. Skvelá suma! A kto sme? Kristián Noskovič, Marek Bartko, Petra Kamiačová, Adriana Šmigovská, Samo Oravec, Martin Pinter, Miriam Majcherová, Adrián Ján Lokša, Michaela Potančoková, Dominika Fodorová, Bohdan Kostúrik, Richard Lauroško, Samo Gallo, Ján Kapustík, Rasťo Čiampor, Lenka Fajčíková. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!

     • Ocenenie pre Spojenú školu za organizáciu Olympijského dňa 2018
      • Ocenenie pre Spojenú školu za organizáciu Olympijského dňa 2018

      • Dňa 3.októbra 2018 prevzal na štadióne na Štiavničkách v rámci Horehronských športových hier riaditeľ SŠ PaedDr. Milan Ponický spoločne s vedúcou vychovávateľkou školského internátu a športových tried z rúk zástupcov Slovenského olympijského výboru čestné uznanie a plaketu ako ocenenie školy za najlepšiu organizáciu Olympijského dňa 2018 v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí prispeli k úspešnému organizovaniu tohto tradičného podujatia.

     • Medzinárodný cestný beh - BEH PRE VŠETKÝCH 2018
      • Medzinárodný cestný beh - BEH PRE VŠETKÝCH 2018

      • Usporiadateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

                                Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

                                MESTO Banská Bystrica

                                Múzeum SNP, Banská Bystrica

                                AK Svetlošák, Sládkovičova 34, Banská Bystrica

                                Kalokagatia BB, OZ, Kremnička 10, Banská Bystrica                    

       Miesto a termín:   Park pod Múzeom SNP, Banská Bystrica

                                                       dňa 6. 10. 2018

       Organizačný výbor:

       riaditeľ pretekov                                       - PaedDr. Milan Ponický

       techn. riaditeľ pretekov,hlavný rozhodca - Mgr. Elemír Dóša

       manager pretekov                                     - Eduard Földvári, tel.: 0905608620

       Prihlášky:   poslať v termíne do 5. 10. 2018

                            na adresu: Eduard Földvári

                                             Šípková 19

                                             974 05 Banská Bystrica

                            alebo na e-mail:  foldvari.eduard@gmail.com

       Prezentácia:  od 8.00 hod. areál pod Múzeom SNP

                               8,00 – 9,00 hod.  mládežnícke kategórie

                               do 10,00 hod. ostatné kategórie a juniori

       Trať: trávnatý a asfaltový povrch

       Zdravotná služba: zabezpečená počas pretekov

       Informácie: účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie

       Kategórie a časový rozpis:

       09.00 hod.      slávnostné otvorenie, kladenie vencov

       09.45 hod.      štafetový beh – predškolské deti s rodičmi, 300m (2012 a mladší)

       10.00 hod.      mladší žiaci a žiačky  600 m   (2005 – 2011)

       10.15 hod.      žiaci a žiačky  1 000 m   (2003 – 2004)

       10.30 hod.      dorastenci, dorastenky  3 000 m   (2001 –2002)

                              juniorky      3 000 m   (1999 – 2000)

       10.50 hod.      juniori         4 000 m   (1999 – 2000)

                              veteránky    4 000 m   (1982 – 1973)

                              veteránky    4 000 m   (1972 a staršie)

                              ženy            4 000 m   (1983 a mladšie)

                              veteráni       4 000 m   (1962 – 1953)

                              veteráni       4 000 m   (1952 a starší)

       11.15 hod.      muži            8 000 m   (1983 a mladší)

                              veteráni       8 000 m   (1972 - 1963)

                              veteráni       8 000 m   (1982 - 1973)

       Šatne:                                   pri Múzeu SNP

       Ceny:

       hlavná kategória - muži:      1. miesto  – 3. miesto finančná odmena

       hlavná kategória - ženy:      1. miesto  – 3. miesto finančná odmena

       ostatné kategórie:                 medaily a vecné ceny

       Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekár je povinný mať so sebou preukaz totožnosti a preukaz poistenca.

       Usporiadateľ nie je zodpovedný za stratu osobných vecí počas preteku.

       Štartovné:              juniori a seniori         3,00 €

                                       veteráni                      2,00 €

       Občerstvenie:        v cieli bude podaný čaj alebo minerálka.

     • EXKURZIA V ARBORÉTE BOROVÁ HORA VO ZVOLENE
      • EXKURZIA V ARBORÉTE BOROVÁ HORA VO ZVOLENE

      • Dňa 18. 9. 2018 sa žiaci I. A a I. B triedy pod vedením odborných učiteľov Ing. Knietlovej a Ing. Sviatka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy exkurzie do Arboréta Borová Hora, ktoré je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene a bolo vyhlásené za chránený areál v obciach Sliač a Zvolen. Prehliadka vzácnych druhov drevín, rozária a skleníka so zbierkou kaktusov a sukulentov  bola sprevádzaná odborným výkladom pracovníčky Arboréta, ktorá oboznámila žiakov s históriou, vývojom a šľachtením drevín, rôznych druhov ruží, ktoré nás preslávili aj vo svete. Žiaci si so záujmom vypočuli najmä rôzne zaujímavosti, týkajúce sa druhu, vzrastu, veku a vlastností drevín prevažne domáceho pôvodu, čím si rozšírili vedomosti získané v škole a získali nový hodnotový postoj k ochrane životného prostredia.