• Novinky

     • Úspech našej žiačky v celoslovenskej súťaži Červené stužky
      • Úspech našej žiačky v celoslovenskej súťaži Červené stužky

      • Dňa 28.11.2018 sa žiačka SŠ – SOŠ stavebnej študijného odboru Grafik tlačových médií Erika Jasenská zúčastnila slávnostného prevzatia ceny v celoslovenskej výtvarnej súťaži Červené stužky 2018 v Žiline. Žiačka súťažila v kategórii stredné školy, kde bolo spolu zapojených 47 stredných škôl z celého Slovenska, pričom každá škola mohla poslať maximálne 3 súťažné práce. Erika Jasenská sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste - srdečne jej blahoželáme.

       Organizátori pripravili veľmi bohatý program, v rámci ktorého sme si vypočuli aj odborné prednášky na témy HIV a AIDS a Obchodovania  s ľuďmi. Víťazné práce všetkých kategórií boli spracované do formy kalendára na rok 2019.

     • Technici sa zúčastnili odborného seminára SEER
      • Technici sa zúčastnili odborného seminára SEER

      • Dňa 7.11.2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru Technik energetických zariadení budov zúčastnili odborného seminára v rámci projektu SEER. Seminár sa konal v priestoroch budovy Slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave.

       Žiaci zároveň navštívili aj „Plynárenské múzeum „ a zúčastnili sa odbornej exkurzie v SMART škole, kde si mohli aj názorne vyskúšať jednotlivé aplikácie.

     • Aj my triedime odpad
      • Aj my triedime odpad

      • Nie je nám ľahostajná kvalita prostredia, v ktorom žijeme, pretože si uvedomujeme, že v hre je nielen naša budúcnosť, ale aj život celej našej planéty.

       Preto sme na našej škole v školskom roku 2018/19 začali okrem papiera triediť aj plasty do žltých nádob, ktoré máme umiestnené na každom poschodí. O problematike separovania odpadov sa chceme dozvedieť stále viac, aby sme mohli triediť odpad aj doma so svojimi rodičmi, a tak sme začali riešiť v rámci environmentálnej výchovy test ekologickej inteligencie na stránke www.triedime.sk. Veľmi zaujímavou formou sa tu dozvedáme, ako sa správať priateľsky k životnému prostrediu, ako tvoriť čo najmenej odpadu a ako ho správne triediť, aby mohol byť ďalej recyklovaný a nazaťažoval naše životné prostredie skládkami.

       Dňa 27.11.2018 sa 51 žiakov našej školy spolu s Ing. Beátou Knietlovou, koordinátorkou environmentálnej výchovy zúčastnilo prednášky Putovanie odpadov, ktorú v našej aule zorganizoval VÚC  pre žiakov z viacerých stredných škôl. Podujatie otvoril predseda VÚC Ing. Ján Lunter, ktorý povzbudil všetkých prítomných v odhodlaní  začať od seba a zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu a teda aj  k životnému prostrediu, ktoré nás obklopuje. Odborníci z Univerzity Mateja Bela, z Mestského úradu v Banskej Bystrici, z Technických služieb v Banskej Štiavnici a z Tihányiovského kaštieľa nám pútavou formou sprístupnili zaujímavé informácie o možnostiach znižovania množstva odpadu v každodennom živote, ukázali nám, čo všetko spôsobujú ľudia svojím neekologickým správaním zvieratám a živočíchom, ako znečisťujú rieky, lesy a svoje okolie. Ich nadšenie nás motivovalo a budeme sa snažiť správne separovať odpad a chrániť prírodu. Veď predsa všetci chceme ďalej dýchať čistý vzduch, čerpať energiu zo zelene našich lesov a kochať sa nádhernými výhľadmi z našich slovenských kopcov.

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 12.novembra  dobrovoľne darovali naši žiaci  najkrajší dar ľudom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv.

        Bez nároku na odmenu,  len tak zo srdca.

       V mene vedenia školy aj v mene  Národnej transfúznej stanici  v B. Bystrici

        a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli

              ĎAKUJEME !

       Hlavne našim žiakom: L.Mráz, D.Haško, I.Tóthová, R.Dräxler, M. Plešivčák, N. Chudá, D.Tomková, L.Pilníková, A. Pálka, M.Židík, P.Kmeť, L.Fajčíková, F. Michalčo, R.Čiampor,  D.Kekelák,  M. Brtko, P. Bevelaqua, P. Kováč, M. Kúšik, M. Turčan        

       Žiakom, ktorí chceli darovať krv, ale boli vyradení pre zdravotné dôvody ďakujeme za ochotu a opäť sa stretneme pri nasledujúcom odbere krvi na jar 2019.

        

       Celkovo odovzdalo krv 21 osôb  a z toho bolo 18 – prvodarcov.

        

       Ešte raz ďakujeme!

     • ENERGOINFO 2018
      • ENERGOINFO 2018

      • Spojená škola – Kremnička Banská Bystrica v spolupráci s Cechom vykurovania, tepelnej techniky a inštalácii a pobočkou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností organizovala tradičnú odbornú konferenciu ENERGOINFO 2018.

       Obsahom jednotlivých prednášok bola energetická efektivita, obnoviteľné zdroje energie a ochrana životného prostredia. Prednášateľmi boli poprední odborníci Ing. Ľuboslav Jánoš, cechmajster CVTIaI, Ing. Alfréd Gottas – firma THERMOSOLAR a Ing. Branislav Korinek – firma UPONOR.

     • Štátne ocenenie pre nášho reprezentanta
      • Štátne ocenenie pre nášho reprezentanta

      • Žiak Spojenej školy Banská Bystrica Tomáš Romaňák bol pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenený Pamätným listom svätého Gorazda z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Petra Krajňáka za výbornú reprezentáciu Slovenska v športe.

       Tomáš je majstrom Európy vo vzpieraní juniorov. Je veľmi talentovaným športovcom a jeho športovými cieľmi sú olympijské hry a vrcholné európske a svetové podujatia vo vzpieraní.

     • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2018
      • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2018

      •             Dňa 19. októbra 2018 sa na našej škole konal už po 5-krát BBFVAT, ktorý každý rok organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v Bratislave a v banskobystrickom kraji jej pomáha Klub AMAVET č. 973 pri Spojenej škole, Kremnička 10, B. Bystrica. Festival bol podporovaný ako projektová súťaž žiakov ZŠ a SŠ z dotácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR - „Programy pre mládež 2014 - 2020“, ktorú administruje Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA a odborným garantom bol Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

                   Festivalu sa zúčastnilo 19 súťažných projektov zaradených do 7 kategórií zo základných a stredných škôl banskobystrického kraja. Po slávnostnom príhovore riaditeľa Spojenej školy PaedDr. Milana Ponického a organizačných pokynoch vedúceho Klubu AMAVET č. 973 pri Spojenej škole Vladimíra Kováčika festival prebiehal v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťažiaci žiaci predstavovali svoje projekty jednotlivo a viacerí aj pomocou verejnej dataprojekcie, hodnotiaca komisia počas priebehu festivalu hodnotila projekty a práce žiakov. Na záver hodnotiaca komisia vyhodnotila projekty žiakov a vyhlásila 11 postupujúcich projektov na Celoštátny festival vedy a techniky 2018.

                   Z našej školy sa zúčastnil žiak z SPŠ stavebnej - Šimon Štibraný s názvom projektu Solárny kolotoč.  

      • "Kniha zdrojom storočných vedomostí"

      • Podujatie pod názvom: „ Kniha zdrojom storočných vedomostí“ ako samotný názov vystihuje, je  literárne-dramatické spracovanie historických udalostí vzniku 1. ČSR. Študenti v scénkach  a pomocou čítania úryvkov z kníh, pomocou  historických faktov chceli priblížiť spolužiakom aj verejnosti samotný vznik republiky, ale aj okolnosti, ktoré predchádzali jej vzniku a ktoré aj nasledovali vo vývoji spoločnosti, štátu, demokratického procesu, vzostupov, ale aj pádov mladej republiky. Táto náročná téma žiakov oslovila a rozhodli sa v literárne- dramatickom pásme zobraziť historické míľniky, okamihy a rozhodnutia, ktoré postupne  menili politické smerovanie štátnikov a mali za následok zmeny v politických a spoločenských systémoch. Zmenili tvár spoločnosti a obraz nielen našej mladej republiky, ale aj celého sveta. Je dôležité uvedomiť si historické udalosti, poučiť sa z nich, nestáť bokom a len prijímať, ale sa aj podieľať na vytváraní spoločenského vedomia a zodpovednosti za udalosti, ktoré nasledujú po nesprávnych rozhodnutiach. Ďakujeme im za kreatívne spracovanie a  výpoveď s využitím kritického myslenia aj  ich pohľad do súčasnosti, ktorá im nie je ľahostajná.

     • Odborná exkurzia do Energolandu Mochovce
      • Odborná exkurzia do Energolandu Mochovce

      •          Žiaci 1. B a 2. B triedy odboru TEZB sa dňa 25. 10. 2018 v spolupráci s Klubom Amavet            č. 937 pri Spojenej škole, zúčastnili odbornej exkurzie do Energolandu Mochovce. Energolend sa nachádza v priestoroch informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne Mochovce. Je to informačné centrum určené predovšetkým pre školy a verejnosť. V Energolande sa nachádza viac ako 30 objektov, aplikácií a interaktívnych expozícii. V priestoroch expozície by mal návštevník získať ucelenú informáciu o histórii, prítomnosti a budúcnosti, o tom, ako vzniká elektrická energia, o celkovej potrebe energie pre človeka, mesto, krajinu, svet. Sprievodca oboznámil žiakov s technikou elektrárne a jej prevádzkou. Dva ústredné vertikálne objemy, umiestnené na osi expozície, upriamujú pozornosť vnímaného návštevníka na vertikálne súvislosti zeme a vesmíru. Žiaci sa veľa nového naučili a upevnili si vedomosti z odborných predmetov.