Navigácia

3355 H stolár

stolár

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

Podmienky prijatiaúspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

Dĺžka štúdia: 3 roky

Určenie: pre chlapcov a dievčatá

Profil absolventa: je kvalifikovaný zamestnanec, vie sa uplatniť vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby, vie čítať technické výkresy zobrazovať a označovať materiály, ovláda základné technológie výroby nábytkárskych, stavebno-stolárskych výrobkov z dreva, vie zhotoviť nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok,- má primerané vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky.

Ďalšie možnosti: nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Uplatnenie absolventa:

  • piliarske závody - výroba reziva,
  • stolárske dielne - stavebnostolárska výroba-okná, dvere, schodištia, obklady, podlahy,
  • drevárske závody, nábytkárske závody,
  • vlastná podnikatelská činnosť - živnosť,
  • odborné práce v krajinách EU.

Školský vzdelávací program učebného odboru

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202