Navigácia

2435 H klampiar

Nadpis

Vzdelanie: 

  • stredné odborné vzdelanie ISCED 3C,
  • ukončené záverečnou skúškou s výučným listom.

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

Dĺžka štúdia: 3 roky

Určenie: chlapci

Profil absolventa: je kvalifikovaný zamestnanec schopný vykonávať ručné a strojové spracovanie jemných plechov delením, tvárnením a spájaním. Ovláda výrobu a opravy strojových a iných súčiastok z jemných plechov a ich zostavovanie do funkčných celkov. Má požadované zručnosti na zhotovenie a montáž klampiarskych, stavebných, izolačných, užitkových a ozdobných výrobkov a na opravy klampiarských výrobkov. Má primerané vedomosti z cudzieho jazyka, informatiky, ekonomiky a organizácie práce.

Ďalšie možnosti: zváračský kurz, nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Uplatnenie absolventa:

  • v súkromných firmách,
  • v štátnych podnikoch,
  • vlastná podnikatelská činnosť,
  • odborné práce v krajinách EU.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202