• 2435 H klampiar

     • Nadpis

     • Vzdelanie: 

      • stredné odborné vzdelanie ISCED 3C,
      • ukončené záverečnou skúškou s výučným listom.

      Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

      Dĺžka štúdia: 3 roky

      Určenie: chlapci

      Profil absolventa: je kvalifikovaný zamestnanec schopný vykonávať ručné a strojové spracovanie jemných plechov delením, tvárnením a spájaním. Ovláda výrobu a opravy strojových a iných súčiastok z jemných plechov a ich zostavovanie do funkčných celkov. Má požadované zručnosti na zhotovenie a montáž klampiarskych, stavebných, izolačných, užitkových a ozdobných výrobkov a na opravy klampiarských výrobkov. Má primerané vedomosti z cudzieho jazyka, informatiky, ekonomiky a organizácie práce.

      Ďalšie možnosti: zváračský kurz, nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Uplatnenie absolventa:

      • v súkromných firmách,
      • v štátnych podnikoch,
      • vlastná podnikatelská činnosť,
      • odborné práce v krajinách EU.