Navigácia

Informácia o zadaní zákazky Výzva na predkladanie ponúk Súhrnná správa o zákazkách Etický kódex... Záznam z prieskumu trhu Plán VO

Verejné obstarávanie

Informácia o zadaní zákazky

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Informácia o zadaní  zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Deň

zverejnenia

Predmet zákazky

Zmluvná cena zákazky

(v € bez DPH)

Termín zadania

zákazky

(uzavretia zmluvného

vzťahu)

27. 05. 2014

Pranie a čistenie

10 272,60

01. 06. 2014

 

V Banskej Bystrici, dňa 27. 05. 2014

                                                                                                          Ing. Jozef Koprda

           vedúci úseku TEČ

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202