Navigácia

Projekt "Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie"

Základné informácie o projekte

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica realizuje projekt „Kvalitná odborná príprava – isté zamestnanie“, ktorý bol vypracovaný na základe výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dopytovo orientovaný projekt je realizovaný v rámci Operačného programu vzdelávanie. Celkové plánované náklady projektu sú 307 903,39 €.

Strategickým cieľom projektu je uskutočnenie obsahovej prestavby vzdelávania, ktorá je založená na inovatívnych formách výučby. Cieľom je taktiež zvýšiť kompetencie pedagógov prostredníctvom odborných školení.

Cieľovými skupinami projektu sú žiaci a pedagogickí zamestnanci našej školy.

Modernizáciou vzdelávacieho procesu žiakov v stavebných a polygrafických odboroch prostredníctvom nových metód a foriem výučby chceme ponúknuť také vzdelávanie, ktorého výstupom bude absolvent kvalitnejšie pripravený do praxe. To si vyžaduje nielen inováciu obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu. Je potrebné inovovať učebné materiály (učebné  texty, pracovné listy, multimediálne prezentácie, interaktívne cvičenia) a zabezpečiť inováciu materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní pre potreby teoretického a praktického vyučovania.

Pre budúcich absolventov v rámci projektu realizujeme kariérne poradenstvo. Pre ich ďalšie štúdium a uplatnenie na trhu práce sme pripravili príručky pre absolventov, ktoré im pomôžu zorientovať sa nielen v ponuke ďalšieho štúdia, ale aj o možnostiach uplatnenia na trhu práce v SR a krajinách EÚ.

V projekte nezabúdame na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Prostredníctvom školení si nielen inovujú odborné vedomosti a zručnosti ale aj získavajú nové komunikačné zručnosti a kompetencie, ktoré sú potrebné pri vzdelávaní žiakov.

 

 

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202