• Darujte 2% dane

     • Nadpis

     • Vážení rodičia,

      Občianske združenie Kalokagatia Banská Bystrica, ktoré pôsobí pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica podporuje vzdelávacie, športové, kultúrne a záujmové aktivity žiakov našej školy. Môžete nás podporiť darovaním 2% dane. 

      Postup pre poukázanie je popísaný nižšie.

      Poukázanie sumy do výšky 2% resp. 3%  zaplatenej dane

      A. Zamestnanec v pracovnom pomere

      1. Vypísať priložené tlačivo – riadky 01 až 11
      2. Prílohou Vyhlásenia je aj „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výške 2 % alebo  3 % zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2016. (Vzor potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti).
      3. V potvrdení je uvedená aj suma zaplatenej dane (III. r. 03) – uviesť v riadku 12 
      4. Vypočítať 2% zo sumy uvedenej v riadku 12 a napísať do riadku 13, s presnosťou na 2 desatinné miesta. Suma musí byť najmenej 3,00 €.
      5. Podpísať Vyhlásenie  (dátum,  podpis)
      6. Vyhlásenie s potvrdením odovzdať: príslušnému daňovému úradu podľa trvalého bydliska zamestnanca najneskôr do 30. apríla 2017. Odporúčame  doručiť našej škole  do 26. 4. 2017  !!!!!  (triednemu učiteľovi resp. na sekretariát školy.

       

      B. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výšky 2 % zaplatenej dane" nájdete tu: Vyhlasenie2016.pdf

      C. Prípadné informácie Vám podá: Ing. Jozef  Koprda, tel.: 048/416 24 05 (mobil: 0903 510 890)

      D. Cieľom občianskeho združenia KALOKAGATIA Banská Bystrica je:

           Podpora a rozvoj vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych, športových, záujmových aktivít žiakov Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. Občianske združenie vyvíja činnosť vo vylepšovaní a modernizovaní pracovného prostredia pre žiakov, v zlepšení využívania voľného času žiakov a podľa ich záujmov v spolupráci so Spojenou školou.

      Vypracoval: Ing.Koprda Jozef – predseda občianskeho združenia.