• Darujte 2% dane

     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia,

      Občianske združenie KALOKAGATIA Banská Bystrica, ktoré pôsobí pri Spojenej škole,

      Kremnička 10, Banská Bystrica podporuje vzdelávanie, športové, kultúrne a záujmové aktivity

      žiakov našej školy. Môžete nás podporiť darovaním 2% zo zaplatenej dane.

       

      Postup pre poukázanie finančného príspevku je popísaný nižšie.

       

      Poukázanie

      sumy do výšky 2% resp. 3%  zaplatenej dane

       

      A. Zamestnanec v pracovnom pomere

       

           1.  Vypísať priložené tlačivo – riadky 01 až 11

       

           2. Prílohou Vyhlásenia je aj „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“

               na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výške 2 % alebo  3 % zaplatenej dane fyzickej     

               osoby za rok 2018. (Vzor potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti)

              

           3.  V potvrdení je uvedená aj suma zaplatenej dane (III. r. 03) – uviesť v riadku 12 

                

           4. Vypočítať 2% zo sumy uvedenej v riadku 12 a napísať do riadku 13, s presnosťou

               na 2 desatinné miesta. Suma musí byť najmenej   3,00 €

       

           5. Podpísať Vyhlásenie  (dátum,  podpis)

       

           6. Vyhlásenie s potvrdením odovzdať:

                príslušnému daňovému úradu podľa trvalého bydliska zamestnanca

              najneskôr do 30. apríla 2019.

       

               Odporúčame  doručiť našej škole  do 24. 4. 2019  !!!!!  (triednemu 

      učiteľovi,  na sekretariát Spojenej školy, prípadne na ekonomický úsek.

       

               

      B. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výšky 2 % zaplatenej dane“ nájdete tu:

           Vyhlásenie2018

       

      C. Prípadné informácie:

       

           Ing. Jozef  Koprda     tel.:    048 - 416 2405   (mobil:   0903 510 890)

       

      D. Cieľom občianskeho združenia KALOKAGATIA Banská Bystrica je:

           Podpora a rozvoj vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych, športových, záujmových aktivít    

           žiakov Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica.

           Občianske združenie vyvíja činnosť vo vylepšovaní a modernizovaní pracovného prostredia

           pre žiakov, v zlepšení využívania voľného času žiakov a podľa ich záujmov v spolupráci so

           Spojenou školou.

          

       

      Vedenie Spojenej školy a predstavenstvo OZ KALOKAGATIA vopred ďakuje za finančný príspevok