Navigácia

3453 K operátor tlače

Vzdelanie:
  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A,
  • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom.
 
Podmienky prijatia:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka,
  • úspešné vykonanie prijímacích skúšok.
 
Dĺžka štúdia: 4 roky
 
Určenie: pre chlapcov a dievčatá
 
Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný zamestnanec so všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené polygrafické operácie. Ovláda základy spracovania grafických návrhov. Vie stanoviť technologické postupy podľa dokumentácie a vykonávať práce spojené s obsluhou tlačových strojov, ich nastavovanie a údržbu. Ovláda cudzí jazyk a základy informatiky a má predpoklady zvyšovať si kvalifikáciu, prípadne sa uchádzať o vysokoškolské štúdium.
 
Ďalšie možnosti štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole
 
Uplatnenie absolventa:
  • tlačiarne, reprodukčné štúdia,
  • reklamné agentúry, vydavateľstvá, redakcie periodik,
  • vlastná podnikateľská činnosť.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202