Navigácia

3650 M staviteľstvo

Vzdelanie:  
 • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.

 

Podmienky prijatia:
 • úspešné ukončenie 9. ročníka,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

 

Dĺžka štúdia: 4 roky
 
Určenie: chlapci a dievčatá
 
Zamerania študijného odboru:
 
 • pozemné staviteľstvo
 • stavba a interiér

 

Čo získajú absolventi?
 
Absolvent po ukončení štúdia maturitnou skúškou:
 • získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania,
 • je pripravený na výkon technicko-hospodárskych funkcií v oblasti stavebníctva,
 • samostatne zvládne vypracovať projektovú dokumentáciu jednoduchých stavebných objektov,
 • samostatne zabezpečuje investičnú a projektovú prípravu stavieb podľa stavebného zákona,
 • vie posúdiť kvalitu vykonávaných prác,
 • ovláda technologické postupy výroby a realizácie betónových, oceľobetónových prvkov, drevených a oceľových konštrukcií,
 • ovláda základné princípy statiky, pružnosti a pevnosti jednoduchých stavebných konštrukčných prvkov
 • ovláda základné predpisy BOZP a protipožiarne predpisy,
 • ovláda základy tvorby a ochrany životného prostredia vo vzťahu k stavebníctvu
 • vie navrhnúť interiér, jeho zariadenie v nadväznosti na materiál a farbu,
 • vie posúdiť pôsobenie trhu s nehnuteľnosťami v ekonomických súvislostiach,
 • ovláda základné princípy podnikania.

 

Ďalšie možnosti štúdia: vysokoškolské štúdium na stavebnej fakutle, fakulte architektúry a príbuzných odboroch.
Uplatnenie absolventa: Absolventi môžu pracovať v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva, najmä vo funkciách ako majster, stavbyvedúci, projektant, rozpočtár, prípravár stavieb, samostatný referent na úradoch v štátnej a verejnej správe – investičné oddelenie, stavebný úrad, súkromný podnikateľ, obchodný zástupca stavebných výrobkov.
 
(ŠKVP platný od 09/2013 so zmenami od 1. roč. 09/2016)

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202