• Verejné obstarávanie

     • Informácia o zadaní zákazky

     • Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

      Informácia o zadaní  zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

      v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

      Deň

      zverejnenia

      Predmet zákazky

      Zmluvná cena zákazky

      (v € bez DPH)

      Termín zadania

      zákazky

      (uzavretia zmluvného

      vzťahu)

      27. 05. 2014

      Pranie a čistenie

      10 272,60

      01. 06. 2014

       

      V Banskej Bystrici, dňa 27. 05. 2014

                                                                                                                Ing. Jozef Koprda

                 vedúci úseku TEČ