Navigácia

Partners

 

Piatok 16. 11. 2018

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

  • Dňa 19. októbra 2018 sa na našej škole konal už po 5-krát BBFVAT, ktorý každý rok organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v Bratislave a v banskobystrickom kraji jej pomáha Klub AMAVET č. 973 pri Spojenej škole, Kremnička 10, B. Bystrica. Festival bol podporovaný ako projektová súťaž žiakov ZŠ a SŠ z dotácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR - „Programy pre mládež 2014 - 2020“, ktorú administruje Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA a odborným garantom bol Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

  • Podujatie pod názvom: „ Kniha zdrojom storočných vedomostí“ ako samotný názov vystihuje, je literárne-dramatické spracovanie historických udalostí vzniku 1. ČSR. Študenti v scénkach a pomocou čítania úryvkov z kníh, pomocou historických faktov chceli priblížiť spolužiakom aj verejnosti samotný vznik republiky, ale aj okolnosti, ktoré predchádzali jej vzniku a ktoré aj nasledovali vo vývoji spoločnosti, štátu, demokratického procesu, vzostupov, ale aj pádov mladej republiky. Táto náročná téma žiakov oslovila a rozhodli sa v literárne- dramatickom pásme zobraziť historické míľniky, okamihy a rozhodnutia, ktoré postupne menili politické smerovanie štátnikov a mali za následok zmeny v politických a spoločenských systémoch. Zmenili tvár spoločnosti a obraz nielen našej mladej republiky, ale aj celého sveta. Je dôležité uvedomiť si historické udalosti, poučiť sa z nich, nestáť bokom a len prijímať, ale sa aj podieľať na vytváraní spoločenského vedomia a zodpovednosti za udalosti, ktoré nasledujú po nesprávnych rozhodnutiach. Ďakujeme im za kreatívne spracovanie a výpoveď s využitím kritického myslenia aj ich pohľad do súčasnosti, ktorá im nie je ľahostajná.

  • Pozrite si prácu našich žiakov a ich výtvory s jesennou tematikou.

  • Žiaci 1. B a 2. B triedy odboru TEZB sa dňa 25. 10. 2018 v spolupráci s Klubom Amavet č. 937 pri Spojenej škole, zúčastnili odbornej exkurzie do Energolandu Mochovce. Energolend sa nachádza v priestoroch informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne Mochovce. Je to informačné centrum určené predovšetkým pre školy a verejnosť. V Energolande sa nachádza viac ako 30 objektov, aplikácií a interaktívnych expozícii. V priestoroch expozície by mal návštevník získať ucelenú informáciu o histórii, prítomnosti a budúcnosti, o tom, ako vzniká elektrická energia, o celkovej potrebe energie pre človeka, mesto, krajinu, svet. Sprievodca oboznámil žiakov s technikou elektrárne a jej prevádzkou. Dva ústredné vertikálne objemy, umiestnené na osi expozície, upriamujú pozornosť vnímaného návštevníka na vertikálne súvislosti zeme a vesmíru. Žiaci sa veľa nového naučili a upevnili si vedomosti z odborných predmetov.

  • Dňa 17.10.2018 žiaci 1.C triedy pod vedením učiteľky Ing. Beáty Knietlovej navštívili stálu expozíciu "Kamufláž" v Tihányiovskom kaštieli. Zaujímavým výkladom odbornej pracovníčky a interaktívnou hrou sa oboznámili s rôznymi spôsobmi maskovania sa zvierat v prírode kvôli ochrane pred predátormi.

    Žiakov celá výstava ako aj nové informácie zaujali, mnohí z nich veľa zvieratiek poznali a porozprávali aj svoje vlastné skúsenosti z prírody a lesov v okolí ich bydliska.

    Veríme, že touto akciou sa prehĺbil kladný vzťah našich žiakov k ochrane prírody a živých tvorov v nej.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202