Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2018

  Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2018

              Dňa 19. októbra 2018 sa na našej škole konal už po 5-krát BBFVAT, ktorý každý rok organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v Bratislave a v banskobystrickom kraji jej pomáha Klub AMAVET č. 973 pri Spojenej škole, Kremnička 10, B. Bystrica. Festival bol podporovaný ako projektová súťaž žiakov ZŠ a SŠ z dotácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR - „Programy pre mládež 2014 - 2020“, ktorú administruje Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA a odborným garantom bol Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

              Festivalu sa zúčastnilo 19 súťažných projektov zaradených do 7 kategórií zo základných a stredných škôl banskobystrického kraja. Po slávnostnom príhovore riaditeľa Spojenej školy PaedDr. Milana Ponického a organizačných pokynoch vedúceho Klubu AMAVET č. 973 pri Spojenej škole Vladimíra Kováčika festival prebiehal v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťažiaci žiaci predstavovali svoje projekty jednotlivo a viacerí aj pomocou verejnej dataprojekcie, hodnotiaca komisia počas priebehu festivalu hodnotila projekty a práce žiakov. Na záver hodnotiaca komisia vyhodnotila projekty žiakov a vyhlásila 11 postupujúcich projektov na Celoštátny festival vedy a techniky 2018.

              Z našej školy sa zúčastnil žiak z SPŠ stavebnej - Šimon Štibraný s názvom projektu Solárny kolotoč.  

 • "Kniha zdrojom storočných vedomostí"

  Podujatie pod názvom: „ Kniha zdrojom storočných vedomostí“ ako samotný názov vystihuje, je  literárne-dramatické spracovanie historických udalostí vzniku 1. ČSR. Študenti v scénkach  a pomocou čítania úryvkov z kníh, pomocou  historických faktov chceli priblížiť spolužiakom aj verejnosti samotný vznik republiky, ale aj okolnosti, ktoré predchádzali jej vzniku a ktoré aj nasledovali vo vývoji spoločnosti, štátu, demokratického procesu, vzostupov, ale aj pádov mladej republiky. Táto náročná téma žiakov oslovila a rozhodli sa v literárne- dramatickom pásme zobraziť historické míľniky, okamihy a rozhodnutia, ktoré postupne  menili politické smerovanie štátnikov a mali za následok zmeny v politických a spoločenských systémoch. Zmenili tvár spoločnosti a obraz nielen našej mladej republiky, ale aj celého sveta. Je dôležité uvedomiť si historické udalosti, poučiť sa z nich, nestáť bokom a len prijímať, ale sa aj podieľať na vytváraní spoločenského vedomia a zodpovednosti za udalosti, ktoré nasledujú po nesprávnych rozhodnutiach. Ďakujeme im za kreatívne spracovanie a  výpoveď s využitím kritického myslenia aj  ich pohľad do súčasnosti, ktorá im nie je ľahostajná.

 • Jesenná výzdoba na školskom internáte

  Jesenná výzdoba na školskom internáte

  Pozrite si prácu našich žiakov a ich výtvory s jesennou tematikou.

 • Odborná exkurzia do Energolandu Mochovce

  Odborná exkurzia do Energolandu Mochovce

           Žiaci 1. B a 2. B triedy odboru TEZB sa dňa 25. 10. 2018 v spolupráci s Klubom Amavet            č. 937 pri Spojenej škole, zúčastnili odbornej exkurzie do Energolandu Mochovce. Energolend sa nachádza v priestoroch informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne Mochovce. Je to informačné centrum určené predovšetkým pre školy a verejnosť. V Energolande sa nachádza viac ako 30 objektov, aplikácií a interaktívnych expozícii. V priestoroch expozície by mal návštevník získať ucelenú informáciu o histórii, prítomnosti a budúcnosti, o tom, ako vzniká elektrická energia, o celkovej potrebe energie pre človeka, mesto, krajinu, svet. Sprievodca oboznámil žiakov s technikou elektrárne a jej prevádzkou. Dva ústredné vertikálne objemy, umiestnené na osi expozície, upriamujú pozornosť vnímaného návštevníka na vertikálne súvislosti zeme a vesmíru. Žiaci sa veľa nového naučili a upevnili si vedomosti z odborných predmetov.

 • Návšteva expozície "Kamufláž"

  Návšteva expozície "Kamufláž"

  Dňa 17.10.2018 žiaci 1.C triedy pod vedením učiteľky Ing. Beáty Knietlovej navštívili stálu expozíciu "Kamufláž" v Tihányiovskom kaštieli. Zaujímavým výkladom odbornej pracovníčky a interaktívnou hrou sa oboznámili s rôznymi spôsobmi maskovania sa zvierat v prírode kvôli ochrane pred predátormi.

  Žiakov celá výstava ako aj nové informácie zaujali, mnohí z nich veľa zvieratiek poznali a porozprávali aj svoje vlastné skúsenosti z prírody a lesov v okolí ich bydliska.

  Veríme, že touto akciou sa prehĺbil kladný vzťah našich žiakov k ochrane prírody a živých tvorov v nej.

 • "Bojujeme o dušu"

  "Bojujeme o dušu"

  Všetci si uvedomujeme  dôležitosť podpory duševného zdravia, prevencie duševných porúch, ale aj potrebu zlepšiť starostlivosť o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života. Preto sme sa my, študenti Spojenej školy, zapojili do tohoročnej kampane „Dni nezábudiek“. Cieľom kampane je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho začlenenia, odbúranie predsudkov a diskriminácie, podpora ľudských práv. Tohoročná celoslovenská verejná zbierka sa konala v dňoch 3.10 – 7. 10. 2018. Motto tohoročnej kampane: „Bojujeme o dušu“. Vytvorili sme osem dvojíc a vybrali sme sa do ulíc. Spoločne sme vyzbierali 441, 50€. Skvelá suma! A kto sme? Kristián Noskovič, Marek Bartko, Petra Kamiačová, Adriana Šmigovská, Samo Oravec, Martin Pinter, Miriam Majcherová, Adrián Ján Lokša, Michaela Potančoková, Dominika Fodorová, Bohdan Kostúrik, Richard Lauroško, Samo Gallo, Ján Kapustík, Rasťo Čiampor, Lenka Fajčíková. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!

 • Ocenenie pre Spojenú školu za organizáciu Olympijského dňa 2018

  Ocenenie pre Spojenú školu za organizáciu Olympijského dňa 2018

  Dňa 3.októbra 2018 prevzal na štadióne na Štiavničkách v rámci Horehronských športových hier riaditeľ SŠ PaedDr. Milan Ponický spoločne s vedúcou vychovávateľkou školského internátu a športových tried z rúk zástupcov Slovenského olympijského výboru čestné uznanie a plaketu ako ocenenie školy za najlepšiu organizáciu Olympijského dňa 2018 v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí prispeli k úspešnému organizovaniu tohto tradičného podujatia.

 • Medzinárodný cestný beh - BEH PRE VŠETKÝCH 2018

  Medzinárodný cestný beh - BEH PRE VŠETKÝCH 2018

  Usporiadateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

                           Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

                           MESTO Banská Bystrica

                           Múzeum SNP, Banská Bystrica

                           AK Svetlošák, Sládkovičova 34, Banská Bystrica

                           Kalokagatia BB, OZ, Kremnička 10, Banská Bystrica                    

  Miesto a termín:   Park pod Múzeom SNP, Banská Bystrica

                                                  dňa 6. 10. 2018

  Organizačný výbor:

  riaditeľ pretekov                                       - PaedDr. Milan Ponický

  techn. riaditeľ pretekov,hlavný rozhodca - Mgr. Elemír Dóša

  manager pretekov                                     - Eduard Földvári, tel.: 0905608620

  Prihlášky:   poslať v termíne do 5. 10. 2018

                       na adresu: Eduard Földvári

                                        Šípková 19

                                        974 05 Banská Bystrica

                       alebo na e-mail:  foldvari.eduard@gmail.com

  Prezentácia:  od 8.00 hod. areál pod Múzeom SNP

                          8,00 – 9,00 hod.  mládežnícke kategórie

                          do 10,00 hod. ostatné kategórie a juniori

  Trať: trávnatý a asfaltový povrch

  Zdravotná služba: zabezpečená počas pretekov

  Informácie: účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie

  Kategórie a časový rozpis:

  09.00 hod.      slávnostné otvorenie, kladenie vencov

  09.45 hod.      štafetový beh – predškolské deti s rodičmi, 300m (2012 a mladší)

  10.00 hod.      mladší žiaci a žiačky  600 m   (2005 – 2011)

  10.15 hod.      žiaci a žiačky  1 000 m   (2003 – 2004)

  10.30 hod.      dorastenci, dorastenky  3 000 m   (2001 –2002)

                         juniorky      3 000 m   (1999 – 2000)

  10.50 hod.      juniori         4 000 m   (1999 – 2000)

                         veteránky    4 000 m   (1982 – 1973)

                         veteránky    4 000 m   (1972 a staršie)

                         ženy            4 000 m   (1983 a mladšie)

                         veteráni       4 000 m   (1962 – 1953)

                         veteráni       4 000 m   (1952 a starší)

  11.15 hod.      muži            8 000 m   (1983 a mladší)

                         veteráni       8 000 m   (1972 - 1963)

                         veteráni       8 000 m   (1982 - 1973)

  Šatne:                                   pri Múzeu SNP

  Ceny:

  hlavná kategória - muži:      1. miesto  – 3. miesto finančná odmena

  hlavná kategória - ženy:      1. miesto  – 3. miesto finančná odmena

  ostatné kategórie:                 medaily a vecné ceny

  Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekár je povinný mať so sebou preukaz totožnosti a preukaz poistenca.

  Usporiadateľ nie je zodpovedný za stratu osobných vecí počas preteku.

  Štartovné:              juniori a seniori         3,00 €

                                  veteráni                      2,00 €

  Občerstvenie:        v cieli bude podaný čaj alebo minerálka.

 • EXKURZIA V ARBORÉTE BOROVÁ HORA VO ZVOLENE

  EXKURZIA V ARBORÉTE BOROVÁ HORA VO ZVOLENE

  Dňa 18. 9. 2018 sa žiaci I. A a I. B triedy pod vedením odborných učiteľov Ing. Knietlovej a Ing. Sviatka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy exkurzie do Arboréta Borová Hora, ktoré je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene a bolo vyhlásené za chránený areál v obciach Sliač a Zvolen. Prehliadka vzácnych druhov drevín, rozária a skleníka so zbierkou kaktusov a sukulentov  bola sprevádzaná odborným výkladom pracovníčky Arboréta, ktorá oboznámila žiakov s históriou, vývojom a šľachtením drevín, rôznych druhov ruží, ktoré nás preslávili aj vo svete. Žiaci si so záujmom vypočuli najmä rôzne zaujímavosti, týkajúce sa druhu, vzrastu, veku a vlastností drevín prevažne domáceho pôvodu, čím si rozšírili vedomosti získané v škole a získali nový hodnotový postoj k ochrane životného prostredia.

 • Chceme žiť bez závislostí

  Chceme žiť bez závislostí

  Neboli sme síce tak úspešní v umiestnení ako minulý rok ( 1. miesto), ale o to bohatší o ďalšie zážitky a nové poznatky. Nášmu družstvu v zložení Michal Medveď, Samuel Hanus, Martin Pinter, Jessica Lipničanová a Patrícia Bieniková ďakujeme za vzornú reprezentáciu ŠI a SŠ.

 • Oslava „ Dňa matiek“ v Klube dôchodcov SENIOR KREMNIČKA B. Bystrica

  Oslava „ Dňa matiek“ v Klube dôchodcov SENIOR KREMNIČKA B. Bystrica

  ŠI spolupracuje už niekoľko rokov s Klubom dôchodcov Senior- Kremnička Banská Bystrica.

    Preto sme radi uvítali pozvanie pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“, kde študenti našej školy spestrili našim dôchodkyniam tento vzácny sviatok kultúrnym programom obohateným o pesničky, básničky a riekanky. Nejednej mamke, pramamke či prapramamke sa zaligotala aj slzička. Uvedomili sme si, že vzdať poďakovanie a úctu nielen našim mamkám, ale aj všetkým mamkám je dôležitým aktom. Nik z nás sa nemusí ani v procese dospievania ani v dospelosti  hanbiť vyjadriť svoje city a svoju lásku s vďačnosťou za svoj život a niekedy neľahkú výchovu mamke.

   Tak ako Daniela Žilková vyjadrila svoju lásku svojej mamke piesňou

   „MAMA“

  Mami, si ako anjel, ktorý stále pri mne stojí.

  Mami, tvoj úsmev ma tak upokojí.

  Keď som bola smutná vždy si ma objala a slzu z tvári utrela.

  Mami, vždy si tu pre mňa bola a ja viem, že si len moja.

  Poďakovanie za pekný program patrí študentom: Daniele Žilkovej, Lenke Fajčíkovej,

  Viktórii Záchenskej, Filipovi Turskému a Braňovi Stanovi.

 • Florbalový turnaj školských internátov

  Florbalový turnaj školských internátov

  Ani by ste neverili, ale už 7. ročník florbalového turnaja medzi školskými internátmi sa odohral vo štvrtok 3.mája 2018 v našej telocvični. Zápasy boli vyrovnané a ťažko sa dalo vopred určiť víťaza. Všetkým zúčastneným ďakujeme za športové správanie, za bojovnosť a veľké nasadenie.

  Umiestnenie: 

  1. miesto - ŠI pri SOŠ Drevárska, Zvolen

  2. miesto - ŠI pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica

  3. miesto - ŠI pri SOŠ-IT, Banská Bystrica

  4. miesto - ŠI Internátna 8, Banská Bystrica

 • Náš žiak na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU

  Náš žiak na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU

  Šimon Štibraný vzorne reprezentoval školu, BBSK na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU v dňoch 19.-20.apríla v rakúskom Hollabrunne.

  Svoju prácu „Solárny kolotoč“, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Kataríny Puskailerovej  povinne prezentoval v anglickom jazyku.

  Prezentáciu po stránke odbornej i komunikačnej zvládol bravúrne!

  Šimon blahoželáme! A zároveň ďakujeme aj vedúcej práce p. Ing. Puskailerovej.

   

                                                                                                                                                                  vedenie SŠ

 • Tradičné hokejové derby s podporou mesta

  Tradičné hokejové derby s podporou mesta

  Dňa 19. 4. 2018 sa uskutočnil na zimnom štadióne už tretí ročník hokejového derby medzi Spojenou školou Kremnička Banská Bystrica a Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša. 

  Na ľadovej ploche sa iskrilo. Reprezentanti obidvoch škôl prejavili vysoké hokejové majstrovstvo. Tesný výsledok 6 : 5 v prospech stavbárov z Kremničky nebol rozhodujúci. Hráčov vehementne podporovalo okolo 400 divákov z obidvoch táborov. Dôležitá bola typická športová atmosféra, športový duch a priateľstvo. 

  Poďakovanie patrí mestskému úradu Banská Bystrica za významnú finančnú podporu tejto vydarenej športovej akcie.

 • Postup vo florbale

  Postup vo florbale

  Gratulujeme nášmu študentovi Tomášovi Zelenému k účasti v juniorskej extralige pre sezónu 2018/2019 vo florbale. Tomáš ako kapitán družstva doviedol svoj tím Meteníci Likavka k 1. miestu v juniorskej lige stredného Slovenska. Tomáš študuje v odbore Technik energetických zariadení budov v 2. ročníku.

  Ešte raz blahoželáme!!!

 • Študentská kvapka krvi

  Študentská kvapka krvi

  Na základe dlhodobej spolupráce  s Národnou transfúznou službou SR v Banskej Bystrici sa dňa 16. 4. 2018  v SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica uskutočnila akcia zameraná na dobrovoľné darcovstvo krvi „ Študentská kvapka krvi“.  Darcovstva sa zúčastnilo 32 žiakov, z toho bolo 7 vyradených pre zdravotné problémy. Svoju vzácnu tekutinu darovalo 25 osôb. Tento rok z nich bolo 11 prvodarcov a jedna dlhodobá darkyňa z radov  pedagogických  zamestnancov  - Mgr. Božena Jakubovie. Naši darcovia krvi: Ľubomír Detko, Juraj Kupčo, Tomáš Pastier, Lukáš Mráz, Martin Poliak, Dominik Adamec, Adam Očovský, Dávid Haško, , Matej Turčan, Kristián Rázga, Roman Stieranka, Jaroslav Zajac, Patrik Kmeť, Adam Pálka, Jozef Vingárik, Mária Michalíková, Ľubica Arendáriková, Ľuboš Katreník, Patrik Pehen, Kristián Alexander Furák, Adam Laurov, Kristián Urok, Ján Slúka, Marek Giertl.

  Všetkým úprimne ďakujeme !!!

  Naši darcovia krvi: Ľubomír Detko, Juraj Kupčo, Tomáš Pastier, Lukáš Mráz, Martin Poliak, Dominik Adamec, Adam Očovský, Dávid Haško, , Matej Turčan, Kristián Rázga, Roman Stieranka, Jaroslav Zajac, Patrik Kmeť, Adam Pálka, Jozef Vingárik, Mária Michalíková, Ľubica Arendáriková, Ľuboš Katreník, Patrik Pehen, Kristián Alexander Furák, Adam Laurov, Kristián Urok, Ján Slúka, Marek Giertl.

  Všetkým úprimne ďakujeme !!!

 • V ruštine sa nám darí

  V ruštine sa nám darí

  Blahoželáme Igorovi Švantnerovi, žiakovi 2. B triedy, študijný odbor Technik energetických zariadení budov, ktorý v dňoch 9. - 10. 4. 2018 na celoštátnom kole 48. ročníka Olympiády v ruskom jazyku v Košiciach, v kategórii B3 úspešne reprezentoval našu školu a získal diplom úspešného riešiteľa.

 • Jarná výzdoba

  Jarná výzdoba

  Po roku opäť v našom  školskom internáte sme sa tešili z pekných a zaujímavých prác našich študentov v súťaži „ Jarná výzdoba“. Najúspešnejšia v tvorbe bola VS“ D“ v zložení Kristínka Frajová a Erik Imrich. Na druhom mieste skončili dievčatá z VS „F“  a na treťom dievčatá z VS „ D“. Spoločné štvrté miesto obsadili VS „ G“ a VS „ C“. Krásne výtvory pre potešenie očí nájdete v našej galérii.

 • „EXPERTI“

  „EXPERTI“

  Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, ktorá sa uskutočnila 30.11. 2017. Do súťaže sa celkovo zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl. Sme radi, že medzi zúčastnenými sú aj naši žiaci.

  26 súťažiacich bolo rozdelených do dvoch kategórií – O12 a O34. Áno, uhádli ste. Prváci spolu s druhákmi tvorili kategóriu O12 a tretiaci spolu so štvrtákmi boli v kategórii O34.

  Experti si mohli vybrať z piatich ponúkaných súťažných tém dve. Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Do you speak English, Mozgolamy a posledná téma bola Góly, body, sekundy. Súťažiaci si počínali skutočne výborne. V kategórii O12 sa na 47.mieste v téme Do you speak English umiestnil Marko Schmidt z II.G, Radka Čunderlíková z I.G sa v téme Mozgolamy umiestnila na 70.mieste a Pavol Ďurica z I.G v téme Dejiny, udalosti, umenie obsadil 15.miesto.  V kategórii O34 v téme Mozgolamy 78.miesto obsadila Ivana Tóthová z III.G, tému Góly, body, sekundy najlepšie zvládol Marian Bojtoš z III.G, ktorý sa umiestnil na 45.mieste.  Róbert Roziak zo IV.G v téme Svetobežník obsadil 29.miesto, Patrik Bevelaqua z III.G v téme Mozgolamy obsadil 25.miesto a Erik Šoltýs z III.G sa v téme Góly, body, sekundy umiestnil na 19.mieste. Jozef Červenák zo IV.G v téme Svetobežník obsadil 78.miesto a v téme Góly, body, sekundy 32.miesto. V celkovom poradí  sa umiestnil na 60.mieste a preto sa pýši titulom TOP EXPERT.

  Všetkým aktérom gratulujeme!

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202