• 3650 M staviteľstvo

      • Staviteľstvo

      • Vzdelanie:  
       • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.

        

       Podmienky prijatia:
       • úspešné ukončenie 9. ročníka,
       • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

        

       Dĺžka štúdia: 4 roky
        
       Určenie: chlapci a dievčatá
        
       Zamerania študijného odboru:
        
       • pozemné staviteľstvo
       • stavba a interiér

        

       Čo získajú absolventi?
        
       Absolvent po ukončení štúdia maturitnou skúškou:
       • získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania,
       • je pripravený na výkon technicko-hospodárskych funkcií v oblasti stavebníctva,
       • samostatne zvládne vypracovať projektovú dokumentáciu jednoduchých stavebných objektov,
       • samostatne zabezpečuje investičnú a projektovú prípravu stavieb podľa stavebného zákona,
       • vie posúdiť kvalitu vykonávaných prác,
       • ovláda technologické postupy výroby a realizácie betónových, oceľobetónových prvkov, drevených a oceľových konštrukcií,
       • ovláda základné princípy statiky, pružnosti a pevnosti jednoduchých stavebných konštrukčných prvkov
       • ovláda základné predpisy BOZP a protipožiarne predpisy,
       • ovláda základy tvorby a ochrany životného prostredia vo vzťahu k stavebníctvu
       • vie navrhnúť interiér, jeho zariadenie v nadväznosti na materiál a farbu,
       • vie posúdiť pôsobenie trhu s nehnuteľnosťami v ekonomických súvislostiach,
       • ovláda základné princípy podnikania.

        

       Ďalšie možnosti štúdia: vysokoškolské štúdium na stavebnej fakutle, fakulte architektúry a príbuzných odboroch.
       Uplatnenie absolventa: Absolventi môžu pracovať v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva, najmä vo funkciách ako majster, stavbyvedúci, projektant, rozpočtár, prípravár stavieb, samostatný referent na úradoch v štátnej a verejnej správe – investičné oddelenie, stavebný úrad, súkromný podnikateľ, obchodný zástupca stavebných výrobkov.
        
       (ŠKVP platný od 09/2013 so zmenami od 1. roč. 09/2016)