• 3446 K grafik tlačových médií

     • Nadpis

     • Vzdelanie: 

      • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED3A,
      • ukončené maturitnou skúškou s výučným listomgrafik tlačových médií.


      Podmienky prijatia

      • úspešné ukončenie 9. ročníka,
      • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Určenie: chlapci a dievčatá

      Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný zamestnanec so všeobecným vzdelaním.Vie komplexne spracovať textovú a obrazovú časť tlačovej formy. Má vedomosti a zručnosti zo spracovania textu na počítačoch, polygrafickej montáže (ručnej a počítačovej). Robí prípravy obrazových predlôh pre tlač s využitím klasickej reprodukčnej fotografie a počítačovej techniky.Tvorí vlastné návrhy reklamných a propagačných materiálov (pohladnice, kalendáre, pozdravy, firemné logá...). Ovláda základy cudzieho jazyka a informatiky. Má predpoklady uchádzať sa o vysokoškolské štúdium.

      Ďalšie možnosti štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

      Uplatnenie absolventa: 

      • tlačiarne, reprodukčné štúdia,
      • reklamné agentúry, vydavateľstvá,
      • vlastná podnikatelská činnosť, redakcie periodík.

       

      Školský vzdelávací program študijného odboru