• 3446 K grafik tlačových médií

      • Grafik tlačových médií

      • Vzdelanie: 

       • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED3A,
       • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom.


       Podmienky prijatia

       • úspešné ukončenie 9. ročníka,
       • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Určenie: chlapci a dievčatá

       Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný zamestnanec so všeobecným vzdelaním.Vie komplexne spracovať textovú a obrazovú časť tlačovej formy. Má vedomosti a zručnosti zo spracovania textu na počítačoch, polygrafickej montáže (ručnej a počítačovej). Robí prípravy obrazových predlôh pre tlač s využitím klasickej reprodukčnej fotografie a počítačovej techniky.Tvorí vlastné návrhy reklamných a propagačných materiálov (pohladnice, kalendáre, pozdravy, firemné logá...). Ovláda základy cudzieho jazyka a informatiky. Má predpoklady uchádzať sa o vysokoškolské štúdium.

       Ďalšie možnosti štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

       Uplatnenie absolventa: 

       • tlačiarne, reprodukčné štúdia,
       • reklamné agentúry, vydavateľstvá,
       • vlastná podnikatelská činnosť, redakcie periodík.

        

       Školský vzdelávací program študijného odboru