• 3656 K operátor stavebnej výroby

     • Základné informácie o odbore

     • Vzdelanie: 

      • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A,
      • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom.


      Podmienky prijatia:

      • úspešné ukončenie 9. ročníka,
      • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.


      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Určenie: chlapci

      Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný zamestnanec, pripravený uplatniť sa ako riadiaci zamestnanec v stavebníctve, ako technický zamestnanec adaptabilný nielen v stavebníctve ale aj príbuzných odboroch.Má vedomosti v problematike zhotovovania murovaných konštrukcií, vonkajších a vnútorných omietok, osadzovanie prefabrikátov, izolácií a rekonštrukcií budov. Vie pracovať s betónovými konštrukciami a zhotovovať debnenia pre betónové a monolitické konštrukcie. Má primerané znalosti z informatiky a cudzieho jazyka.

      Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

      Uplatnenie absolventa: 

      • vysokokvalifikovaný zamestnanec v stavebníctve,
      • majster stavebnej výroby,
      • kontrolór kvality, technik laborant,
      • vlastná podnikateľská činnosť,
      • vykonávať odborné práce v krajinách EU.

       Školský vzdelávací program študijného odboru