• 3656 K operátor stavebnej výroby

      • Operátor stavebnej výroby

      • Vzdelanie: 

       • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A,
       • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom.


       Podmienky prijatia:

       • úspešné ukončenie 9. ročníka,
       • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.


       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Určenie: chlapci

       Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný zamestnanec, pripravený uplatniť sa ako riadiaci zamestnanec v stavebníctve, ako technický zamestnanec adaptabilný nielen v stavebníctve ale aj príbuzných odboroch.Má vedomosti v problematike zhotovovania murovaných konštrukcií, vonkajších a vnútorných omietok, osadzovanie prefabrikátov, izolácií a rekonštrukcií budov. Vie pracovať s betónovými konštrukciami a zhotovovať debnenia pre betónové a monolitické konštrukcie. Má primerané znalosti z informatiky a cudzieho jazyka.

       Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

       Uplatnenie absolventa: 

       • vysokokvalifikovaný zamestnanec v stavebníctve,
       • majster stavebnej výroby,
       • kontrolór kvality, technik laborant,
       • vlastná podnikateľská činnosť,
       • vykonávať odborné práce v krajinách EU.

        Školský vzdelávací program študijného odboru