• 3673 H kachliar

     • Nadpis

     • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

      Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

      Dĺžka štúdia: 3 roky

      Určenie: chlapci

      Profil absolventa: je kvalifikovaný pracovník pre vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia so stavbou, prestavbou a opravami rôznych druhov kachieľ, sporákov, pecí a kozubov. Vie uskutočniť skúšky zapojenia kachieľ a sporákov, s odstraňovaním závad v dymovodoch podľa noriem a protipožiarnych predpisov.

      Ďalšie možnosti: nadstavbové štúdium ukončené maturitou

      Uplatnenie absolventa:

      • v súkromných firmách,
      • vlastná podnikatelská činnosť,
      • odborné práce v krajinách EU.