• 3693 K technik energetických zariadení budov

      • Technik energetických zariadení budov

      • Základné informácie o odbore

       Vzdelanie: 

       • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A,
       • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom.

        

       Podmienky prijatia:

       • úspešné ukončenie 9. ročníka,
       • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

        

       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Určenie: pre chlapcov a dievčatá

       Profil absolventa: je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu,  opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky. 

       Prehĺbenie odbornej prípravy je možné formou špeciálnych účelových kurzov, ktorých príprava je organizovaná počas odborného výcviku ako je základný kurz zvárania plameňom Z – G1 (vrátane rezania kyslíkom), spájkovania plameňom Z – L (nerez,  oceľ,  liatina,  meď,  bronz,  mosadz,  hliník) a zvárania plastov Z – U / P (rúry  a  tvarovky  na  tupo  a  zváranie  elektrotvaroviek).

       Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia získa odbornú spôsobilosť pre spájanie rôznych druhov materiálov pre montáž, údržbu a opravu energetických zariadení budov a malých prevádzok.

       Po absolvovaní študijného odboru je schopný získané vedomosti a zručnosti uplatniť na súčasnom trhu práce vo firme ako zamestnanec, po určitej praxi aj ako živnostník pri výkone samostatne zárobkovej činnosti alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole príslušného technického charakteru. Je pripravený dopĺňať si najnovšie poznatky, ale aj zvyšovať si svoju odbornú kvalifikáciu v rámci celoživotného vzdelávania.

       Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

       Uplatnenie absolventa: 

       • vysokokvalifikovaný zamestnanec v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,
       • odborný pracovník pre vykonávanie montáže, údržby a opravy rozvodov technických zariadení budov  vrátane elektroinštalácií,
       • odborný pracovník pre diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve,
       • odborný zamestnanec pre energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a ich uvádzanie do prevádzky,
       • vlastná podnikateľská činnosť,
       • vykonávať odborné práce v krajinách EU.