• 3693 K technik energetických zariadení budov

    • Technik energetických zariadení budov

    • Vzdelanie:

     • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
     • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom


     Podmienky prijatia:

     • úspešné ukončenie 9. ročníka
     • úspešné vykonanie prijímacej skúšky


     Dĺžka štúdia: 4 roky

     Profil absolventa: je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie chýb na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky. Žiaci majú možnosť v priebehu štúdia absolvovať zváračský kurz.

     Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole, získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 21 Elektrotechnik

     Uplatnenie absolventa:

     • vysokokvalifikovaný zamestnanec v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,
     • odborný pracovník pre vykonávanie montáže, údržby a opravy rozvodov technických zariadení budov vrátane elektroinštalácií
     • odborný pracovník pre diagnostikovanie a odstraňovanie chýb na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve
     • odborný zamestnanec pre energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a ich uvádzanie do prevádzky
     • technické poradenstvo, vlastná podnikateľská činnosť
     • vykonávanie odborných prác v krajinách EU
     • obchodný zástupca stavebných firiem