• 3661 H murár

      • Murár

      • Vzdelanie: 

       • stredné odborné vzdelanie ISCED 3C,
       • ukončené záverečnou skúškou s výučným listom.


       Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích škúšok

       Dĺžka štúdia: 3 roky

       Určenie: chlapci

       Profil absolventa: je kvalifikovaný odborník schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Je schopný murovať nosné výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať jednoduché betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy, rekonštrukčné práce. Má primerané vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky.

       Ďalšie možnosti: nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

       Uplatnenie absolventa:

       • v súkromných firmách,
       • v štátnych podnikoch,
       • vlastná podnikatelská činnosť odborné práce,
       • odborné práce v krajinách EU.