• 3661 H murár

     • murár

     • Vzdelanie: 

      • stredné odborné vzdelanie ISCED 3C,
      • ukončené záverečnou skúškou s výučným listom.


      Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích škúšok

      Dĺžka štúdia: 3 roky

      Určenie: chlapci

      Profil absolventa: je kvalifikovaný odborník schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Je schopný murovať nosné výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať jednoduché betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy, rekonštrukčné práce. Má primerané vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky.

      Ďalšie možnosti: nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Uplatnenie absolventa:

      • v súkromných firmách,
      • v štátnych podnikoch,
      • vlastná podnikatelská činnosť odborné práce,
      • odborné práce v krajinách EU.