• Darujte 2% dane

     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia,


      občianske združenie KALOKAGATIA Banská Bystrica, ktoré pôsobí pri Spojenej škole,
      Kremnička 10, Banská Bystrica podporuje vzdelávanie, športové, kultúrne a záujmové aktivity
      žiakov našej školy. Môžete nás podporiť darovaním 2% zo zaplatenej dane.

       

      Poukázanie sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
       

      Popis krokov pre venovanie 2 % z dane:


      A) Zamestnanci v pracovnom pomere
      1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
      a príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
      2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu
      zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane s presnosťou na 2 desatinné miesta. Suma musí byť
      najmenej 3,00 €.
      3. Vypísať údaje o prijímateľovi
      4. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre (Vyhlásenie o poukázaní .....
      a Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
      (Môžete doručiť našej škole do 24. 4. 2021 (triednemu učiteľovi alebo na sekretariát školy)


      B) Občan, živnostník, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba)
      1. Občan, živnostník, alebo SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani za rok 2020, môže
      priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej
      organizácii uvedenej v Zozname prijímateľov 2% na rok 2021
      2. Občan, živnostník, SZČO uvedie údaje o prijímateľovi v daňovom priznaní, XII. ODDIEL.


      C) Údaje o prijímateľovi
      IČO: 4 2 0 0 4 1 6 1
      Právna forma: Občianske združenie
      Obchodné meno (názov): KALOKAGATIA Banská Bystrica
      Sídlo – Ulica: Kremnička Súpisné/orientačné číslo: 10
      PSČ: 974 05 Obec: Banská Bystrica


      D) Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výšky 2 % zaplatenej dane“ nájdete tu:
      Vyhlásenie2020.pdf


      E) Prípadné informácie:
      Ing. Jozef Koprda, tel.: 048 - 41 26 291

       

      Cieľom občianskeho združenia KALOKAGATIA Banská Bystrica je:
       

      Podpora a rozvoj vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych, športových, záujmových aktivít
      žiakov Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica.
      Občianske združenie vyvíja činnosť vo vylepšovaní a modernizovaní pracovného prostredia
      pre žiakov, v zlepšení využívania voľného času žiakov.

       

      Vedenie Spojenej školy a predstavenstvo OZ KALOKAGATIA vopred ďakuje za finančný príspevok a ubezpečuje, že finančné prostriedky budú použité v ý h r a d n e na uvedené
      účely.