• Darujte 2% dane

     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia,

      Občianske združenie KALOKAGATIA Banská Bystrica, ktoré pôsobí pri Spojenej škole,

      Kremnička 10, Banská Bystrica podporuje vzdelávanie, športové, kultúrne a záujmové aktivity

      žiakov našej školy. Môžete nás podporiť darovaním 2% zo zaplatenej dane.

       

      Poukázanie

      sumy do výšky 2% resp. 3%  zaplatenej dane

       

      Popis krokov pre venovanie 2 % z dane

       

      A) Zamestnanci v pracovnom pomere

       

           1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

               a príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

           2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu

                zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane s presnosťou na 2 desatinné miesta. Suma musí byť

                najmenej 3,00 €.

           3. Vypísať údaje o prijímateľovi

           4. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre (Vyhlásenie o poukázaní ..... 

                a Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

                (Môžete doručiť našej škole do 24. 4. 2020 (triednemu učiteľovi alebo na sekretariát školy)

       

       B)   Občan, živnostník, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba)

              1. Občan, živnostník, alebo SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani za rok 2019, môže

                  priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej   

                  organizácii uvedenej v Zozname prijímateľov 2% na rok 2020

              2. Občan, živnostník, SZČO uvedie údaje o prijímateľovi v daňovom priznaní, XII. ODDIEL.

       

      C)   Údaje o prijímateľovi

              IČO:  4 2 0 0 4 1 6 1

               Právna forma: Občianske združenie

               Obchodné meno (názov): KALOKAGATIA Banská Bystrica

               Sídlo – Ulica: Kremnička           Súpisné/orientačné číslo:  10

               PSČ:  974 05       Obec: Banská Bystrica                              

              

      D)    Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy vo výšky 2 % zaplatenej dane“ nájdete tu:

               Vyhlásenie2019.pdf

       

      E)    Prípadné informácie:

              Ing. Jozef  Koprda     tel.:    048 - 416 2405   (mobil:   0903 510 890)

       

      D)  Cieľom občianskeho združenia KALOKAGATIA Banská Bystrica je:

           Podpora a rozvoj vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych, športových, záujmových aktivít    

           žiakov Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica.

           Občianske združenie vyvíja činnosť vo vylepšovaní a modernizovaní pracovného prostredia

           pre žiakov, v zlepšení využívania voľného času žiakov.

          

       

      Vedenie Spojenej školy a predstavenstvo OZ KALOKAGATIA vopred ďakuje za finančný príspevok  a ubezpečuje, že finančné prostriedky budú použité  v ý h r a d n e  na uvedené

      účely.