• 2435 H klampiar

      • Klampiar

      • Vzdelanie: 

       • stredné odborné vzdelanie ISCED 3C,
       • ukončené záverečnou skúškou s výučným listom.

       Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

       Dĺžka štúdia: 3 roky

       Určenie: chlapci

       Profil absolventa: je kvalifikovaný zamestnanec schopný vykonávať ručné a strojové spracovanie jemných plechov delením, tvárnením a spájaním. Ovláda výrobu a opravy strojových a iných súčiastok z jemných plechov a ich zostavovanie do funkčných celkov. Má požadované zručnosti na zhotovenie a montáž klampiarskych, stavebných, izolačných, užitkových a ozdobných výrobkov a na opravy klampiarských výrobkov. Má primerané vedomosti z cudzieho jazyka, informatiky, ekonomiky a organizácie práce.

       Ďalšie možnosti: zváračský kurz, nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

       Uplatnenie absolventa:

       • v súkromných firmách,
       • v štátnych podnikoch,
       • vlastná podnikatelská činnosť,
       • odborné práce v krajinách EU.