• 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

     • Nadpis

     • Vzdelanie:
      • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED3A,
      • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom
       
      Podmienky prijatia:
      • úspešné ukončenie 9. ročníka,
      • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
       
      Dĺžka štúdia: 4 roky
       
      Určenie: chlapci
       
      Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby. Má základné znalosti z cudzieho jazyka a informatiky. Pozná vlastnosti drevných materiálova využíva ich v procese výroby. Ovláda technické a technologické výrobné postupy, konštrukciu výrobných zariadení, strojov a výrobných liniek.
      Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole
       
      Uplatnenie absolventa:
      • technicko-hospodársky pracovník v podnikoch zameraných na drevársku a nábytkársku výrobu
      • majster drevárskej výroby,
      • kontrolór kvality,
      • kvalifikovaný pracovník v podnikoch zameraných na spracovanie dreva a výrobu nábytku,
      • vlastná podnikateľská činnosť,
      • vykonávať odborné práce v krajinách EU.