• 3453 K operátor tlače

     • Nadpis

     • Vzdelanie:
      • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A,
      • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom.
       
      Podmienky prijatia:
      • úspešné ukončenie 9. ročníka,
      • úspešné vykonanie prijímacích skúšok.
       
      Dĺžka štúdia: 4 roky
       
      Určenie: pre chlapcov a dievčatá
       
      Profil absolventa: Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. 
      Zároveň pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdia široký odborný profil a nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logické myslenie a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti samostatne a v tíme. 
      Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne pracovať, viesť pracovný kolektív vo firmách a po získaní praxe pracovať aj ako živnostník. 
      Absolvent získal zručnosti potrebné pre profesiu inštalatér, čiže zručnosti pre realizáciu, udržiavanie a opravovanie zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov, ďalej pri prevádzkovaní kotolní, výmenníkových, akumulačných a regulačných staníc, v službách obyvateľom aj ako zásobovač a predajca inštalačných materiálov, v plynárenstve ako prevádzkový montér (po splnení podmienok odbornej praxe a zloženia predpísaných skúšok v zmysle ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov). 
       
      Ďalšie možnosti štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole
       
      Uplatnenie absolventa:
      • inštalatér, údržba a oprava zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov
      • prevádzka kotolní, výmenníkových, akumulačných a regulačných staníc, v plynárenstve ako prevádzkový montér
      • vlastná podnikateľská činnosť.