• 3663 H tesár

     • tesár

     • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

      Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

      Dĺžka štúdia: 3 roky

      Určenie: chlapci

      Profil absolventaje kvalifikovaný odborník, schopný vykonávať tesárske práce, opracúvať drevo ručne, strojovo, orientovať sa v projektovej dokumentácii, zhotovovať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie (strechy, stropy, lávky...). Absolvent vie pracovať samostatne, v tíme. Má základné vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky a je schopný aj naďalej sa vzdelávať v ostatných oblastiach stavebníctva, prípadne si zvyšovať kvalifikáciu.

      Ďalšie možnosti: nadstavbové 2. ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Uplatnenie absolventa:

      • v súkromných firmách,
      • v štátnych podnikoch,
      • vlastná podnikateľská činnosť,
      • odborné práce v krajinách EU.