• 3663 H tesár

      • Tesár

      • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

       Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

       Dĺžka štúdia: 3 roky

       Určenie: chlapci

       Profil absolventaje kvalifikovaný odborník, schopný vykonávať tesárske práce, opracúvať drevo ručne, strojovo, orientovať sa v projektovej dokumentácii, zhotovovať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie (strechy, stropy, lávky...). Absolvent vie pracovať samostatne, v tíme. Má základné vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky a je schopný aj naďalej sa vzdelávať v ostatných oblastiach stavebníctva, prípadne si zvyšovať kvalifikáciu.

       Ďalšie možnosti: nadstavbové 2. ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

       Uplatnenie absolventa:

       • v súkromných firmách,
       • v štátnych podnikoch,
       • vlastná podnikateľská činnosť,
       • odborné práce v krajinách EU.