• Projekty

     • REFUGE (ukončený projekt)

     • Projekt REFUGE - REnewable Energy for FUture GEnerations
       
      Projekt REFUGE je podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci – mnohostranné projekty „Prenos inovácií v roku 2011". Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov, od decembra 2011 a do konca novembra 2013.
      Realizátorom a hlavným partnerom projektu je EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, partnermi projektu sú: školiaca a konzultačná firma IDEC S.A. z Grécka, Integrovaná střední školaz Českej republiky; SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Kremnička Banská Bystrica, SOŠ technická Prešov a Štátny inštitút odborného vzdelávania.
      Hlavnými cieľmi projektu je identifikovať a zanalyzovať nové povolania v oblasti obnoviteľnej energie a prispôsobiť ich slovenským pomerom, pripraviť školenie pre výchovných poradcov a kariérnych poradcov o nových povolaniach, ako aj pripraviť učebné texty pre oblasť obnoviteľných zdrojov použiteľné pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“, vyvíjaný EkoFondom spolu so zapojenými strednými školami a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).
       
      Hlavnými výstupmi projektu budú:
      • príručka povolaní v oblasti obnoviteľných zdrojov,
      • osnovy školenia a samotné školenie výchovných a kariérnych poradcov,
      • učebné texty o obnoviteľných zdrojoch pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“.
      Cieľovými skupinami projektu sú výchovní a kariérni poradcovia, učitelia odborných technických predmetov, najmä odboru „technik energetických zariadení budov“, ako aj žiaci stredných odborných škôl.
       
      Hlavnými aktivitami projektu sú:
      • projektové správy – priebežná a záverečná vrátane finančnej správy,
      • projektové dokumenty – plán realizácie projektu a zabezpečenia jeho kvality, plán monitorovania a hodnotenia, plán využívania výsledkov projektu,
      • propagácia projektu – webová stránka, leták o projekte, tlačové správy, záverečná konferencia, direct mailing, leták o výsledkoch projektu,
      • stretnutia projektového tímu a zápisy zo stretnutí, účasť na iných konferenciách a seminároch,
      • príprava príručky o povolaniach v obnoviteľných zdrojoch energie vrátane popisu práce a požadovaného vzdelania,
      • realizácia dvoch workshopov na prípravu učebných osnov,
      • príprava učebných osnov pre pilotné školenie pre východných a kariérnych poradcov a realizácia pilotného školenia,
      • príprava učebných textov o obnoviteľných zdrojoch energie a o šetrení energiou v malých podnikoch a domácnostiach.