Navigácia

3656 K operátor stavebnej výroby

Základné informácie o odbore

Vzdelanie: 

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A,
  • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom.


Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka,
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
  • úspešné vykonanie talentovej skúšky v prípade záujmu o štúdium so športovou prípravou.


Dĺžka štúdia: 4 roky

Určenie: chlapci

Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný zamestnanec, pripravený uplatniť sa ako riadiaci zamestnanec v stavebníctve, ako technický zamestnanec adaptabilný nielen v stavebníctve ale aj príbuzných odboroch.Má vedomosti v problematike zhotovovania murovaných konštrukcií, vonkajších a vnútorných omietok, osadzovanie prefabrikátov, izolácií a rekonštrukcií budov. Vie pracovať s betónovými konštrukciami a zhotovovať debnenia pre betónové a monolitické konštrukcie. Má primerané znalosti z informatiky a cudzieho jazyka.

Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

Uplatnenie absolventa: 

  • vysokokvalifikovaný zamestnanec v stavebníctve,
  • majster stavebnej výroby,
  • kontrolór kvality, technik laborant,
  • vlastná podnikateľská činnosť,
  • vykonávať odborné práce v krajinách EU.

 Školský vzdelávací program študijného odboru

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202