Navigácia

3446 K grafik tlačových médií

Vzdelanie: 

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED3A,
  • ukončené maturitnou skúškou s výučným listomgrafik tlačových médií.


Podmienky prijatia

  • úspešné ukončenie 9. ročníka,
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Určenie: chlapci a dievčatá

Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný zamestnanec so všeobecným vzdelaním.Vie komplexne spracovať textovú a obrazovú časť tlačovej formy. Má vedomosti a zručnosti zo spracovania textu na počítačoch, polygrafickej montáže (ručnej a počítačovej). Robí prípravy obrazových predlôh pre tlač s využitím klasickej reprodukčnej fotografie a počítačovej techniky.Tvorí vlastné návrhy reklamných a propagačných materiálov (pohladnice, kalendáre, pozdravy, firemné logá...). Ovláda základy cudzieho jazyka a informatiky. Má predpoklady uchádzať sa o vysokoškolské štúdium.

Ďalšie možnosti štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

Uplatnenie absolventa: 

  • tlačiarne, reprodukčné štúdia,
  • reklamné agentúry, vydavateľstvá,
  • vlastná podnikatelská činnosť, redakcie periodík.

 

Školský vzdelávací program študijného odboru

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202