• 3355 H stolár

      • Stolár

      • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

       Podmienky prijatiaúspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

       Dĺžka štúdia: 3 roky

       Určenie: pre chlapcov a dievčatá

       Profil absolventa: je kvalifikovaný zamestnanec, vie sa uplatniť vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby, vie čítať technické výkresy zobrazovať a označovať materiály, ovláda základné technológie výroby nábytkárskych, stavebno-stolárskych výrobkov z dreva, vie zhotoviť nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok,- má primerané vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky.

       Ďalšie možnosti: nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

       Uplatnenie absolventa:

       • piliarske závody - výroba reziva,
       • stolárske dielne - stavebnostolárska výroba-okná, dvere, schodištia, obklady, podlahy,
       • drevárske závody, nábytkárske závody,
       • vlastná podnikateľská činnosť - živnosť,
       • odborné práce v krajinách EU.

       Školský vzdelávací program učebného odboru