• 3675 H maliar

      • Maliar

      • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

       Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

       Dĺžka štúdia: 3 roky

       Určenie: chlapci

       Profil absolventa: je schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie zhotoviť nápisy rôznymi druhmi písma, napodobniť bežné mramory a drevá, zhotoviť dekoratívne inkrusty, lepiť tapety.

       Ďalšie možnosti: nadstavbové 2. ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

       Uplatnenie absolventa:

       • v súkromných firmách a štátnych podnikoch, 
       • vlastná podnikateľská činnosť
       • odborné práce v krajiných EU.