• 3675 H maliar

     • maliar

     • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

      Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

      Dĺžka štúdia: 3 roky

      Určenie: chlapci

      Profil absolventa: je schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie zhotoviť nápisy rôznymi druhmi písma, napodobniť bežné mramory a drevá, zhotoviť dekoratívne inkrusty, lepiť tapety.

      Ďalšie možnosti: nadstavbové 2. ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

      Uplatnenie absolventa:

      • v súkromných firmách a štátnych podnikoch, 
      • vlastná podnikateľská činnosť
      • odborné práce v krajiných EU.