Navigácia

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Vzdelanie:
  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED3A,
  • ukončené maturitnou skúškou s výučným listom
 
Podmienky prijatia:
  • úspešné ukončenie 9. ročníka,
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
 
Dĺžka štúdia: 4 roky
 
Určenie: chlapci
 
Profil absolventa: je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby. Má základné znalosti z cudzieho jazyka a informatiky. Pozná vlastnosti drevných materiálova využíva ich v procese výroby. Ovláda technické a technologické výrobné postupy, konštrukciu výrobných zariadení, strojov a výrobných liniek.
Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole
 
Uplatnenie absolventa:
  • technicko-hospodársky pracovník v podnikoch zameraných na drevársku a nábytkársku výrobu
  • majster drevárskej výroby,
  • kontrolór kvality,
  • kvalifikovaný pracovník v podnikoch zameraných na spracovanie dreva a výrobu nábytku,
  • vlastná podnikateľská činnosť,
  • vykonávať odborné práce v krajinách EU.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202