• Projekty

     • Experimentálne overovanie odboru TEZB

     • V súčasnosti prebieha už 4. rok experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

      Študijný odbor je overovaný len na 3 školách v rámci Slovenska. Naša škola sa podieľala na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre tento odbor.  

      Zriadenie nového odboru inicioval a finančne i odborne podporil EkoFond, v spolupráci s SPP a so skupinou vybraných Aliančných partnerov SPP. Štúdium je jedinečné aj preto, že budúci absolventi sú už teraz očakávaní zamestnávateľmi. Tento nový perspektívny učebný odbor bol v školskom roku 2010/2011 otvorený v troch pilotných školách. Vybudovanie progresívnej učebne bolo jedným zo základných predpokladov  kvalitnej realizácie tohto školského projektu. Zatiaľ bolo do projektu budovania nového študijného odboru investovaných viac ako 780 tis. eur, pričom treba zdôrazniť, že ide o projekt dlhodobý a teda očakávame ďalšie investície všetkých zúčastnených subjektov.
      Odbor vznikol na základe analýzy existujúcich študijných odborov v rámci Slovenska, kde sa zistil veľký nedostatok odborníkov v odbore energetiky.
      Získané teoretické vedomosti si žiaci budú môcť prakticky overiť v novej učebni a dielni, ktoré sú vybavené najmodernejšími progresívnymi technológiami v oblasti energetiky, ako sú kondenzačné plynové kotly, plynové tepelné čerpadlá, fotovoltické články, solárny kolektor a pod.
      Zriadenie dielní inicioval a finančne podporil EkoFond a mnohé ďalšie zariadenia učebne dodali jednotliví Alianční partneri SPP. 
      Absolventi študijného odboru budú mať veľmi široké uplatnenie nielen v oblasti plynárenstva, ale na celom trhu v oblasti energetického poradenstva a služieb pri kúpe, inštalácii, servise a údržbe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky. Využitím získaných znalostí v oblasti optimalizácie využitia rôznych energetických zdrojov tak absolventi študijného odboru prispejú k  úsporám energie spotrebovávanej v rámci budov, rovnako aj pri poskytovaní poradenstva. Absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.