• Projekty

     • Grafické systémy 2013 (ukončený projekt)

     • „Inovácia vzdelávania v grafických programoch pre stavebné odbory v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica“  - výzva MŠVVaŠ Grafické systémy v odbornom vzdelávaní 2013

      Ciele projektu:

      • zlepšenie vyučovania odborných stavebných a drevárskych predmetov so zameraním na kreslenie výkresov a tvorbu dokumentácie,
      • zlepšenie vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • zvýšenie znalostí práce s IKT v odborných predmetoch,
      • zvýšenie záujmu žiakov o odborné predmety zamerané na tvorbu grafickej dokumentácie,
      • modernizácia existujúceho softvérového vybavenia a rozšírenie o nové grafické aplikácie.

       

      Realizácia projektu:

      • september - november 2013.

       

      V rámci projektu sme inovovali softvérové vybavenie pre kreslenie technickej dokumentácie Autodesk AUTOCAD 2014, získali sme taktiež 3. ročnú aktualizáciu s možnosťou prechodu na aktuálne verzie programov firmy Autodesk a zakúpili sme dataprojektor do učebne pre potreby výučby grafických programov.

      Celkový rozpočet projektu je 1850,- €, projekt bol podporený zo strany MŠVVaŠ sumou 1650,- €, spolufinancovanie projektu v sume 200,- € sme získali vďaka občianskemu združeniu Kalokagatia Banská Bystrica.

      V tomto projekte sme boli úspešní už po 3. krát. V predchádzajúcich ročníkoch sme realizovali aj školenia pre učiteľov nielen z našej školy ale aj iných škôl okresu Banská Bystrica a Zvolen.