• Novinky

     • Vianočný koncert
      • Vianočný koncert

      • Každý rok sa ako škola zúčastňujeme množstva kultúrnych podujatí. Medzi nimi tradíciou nepochybne vyniká Vianočný koncert, ktorý organizujeme vždy v decembri v spolupráci s bratislavským občianskym združením Cultura Humana. Tento rok 18. decembra sme si spolu pripomenuli už 7. ročník vianočných koncertov v Evanjelickom kostole na Lazovnej ul. V Banskej Bystrici.

       Spoločne s našimi žiakmi sme si vypočuli tradičné skladby ako Ave MariaTichá noc, ale tiež populárne vianočné piesne z celého sveta (napr. Rockin' around the Christmas tree), hudbu z rozprávok (Kdepak ty ptáčku hnízdo máš) a samozrejme viaceré ľudové koledy z rôznych regiónov Slovenska. Interpretmi piesní boli profesionálni umelci - renomovaní koncertní sólisti, absolventi konzervatórií a FMU AU v Banskej Bystrici – dvaja speváci a zároveň moderátori a klaviristka.

       Koncert bol pre nás aj pomyselnou bodkou za kalendárnym rokom 2018 a príjemne nás naladil na nadchádzajúce vianočné sviatky i prázdniny. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník J

       Mgr. Katarína Talčíková, VP

     • Aj psíky mali Vianoce
      • Aj psíky mali Vianoce

      • Študenti našej školy sa vybrali do Brezna za odloženými psíkmi, ktorí nenašli domov a  trocha tepla u ľudí. Spravili sme zbierku  a kúpili zvieratkám jedlo a priniesli pár drobností (prispel aj p. Mgr. Milan Ponický ml., za čo mu ďakujeme).  Vyvenčiť psíkov nebolo také jednoduché, ale našli sme si k nim cestu. Pekné popoludnie v Brezne a uvedomenie si, že  psíky sú verní priatelia, len ľudia na to zabudajú.....

     • Opäť kabu v Spojenej škole
      • Opäť kabu v Spojenej škole

      • Uvítanie prvákov do cechu stavebného sa nieslo v čarovnej adventnej  atmosfére Lucie. Súťaže a zábavný program na našich tvárach vyčaril úsmev a priniesol pohodu do duše v tejto predvianočnej nálady. Prváci vitajte medzi nami !

     • First LEGO League 2018/2019
      • First LEGO League 2018/2019

      • Dňa 7. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnilo Regionálne kolo 11. ročníka súťaže FIRST LEGO League 2018/2019 - Banská Bystrica, organizátorom bol Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica. Súťažilo sa v turnaji, ktorý spočíva v 4 rovnocenných častiach - Robot Design, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu, Robot Game. Zúčastnilo sa 11 tímov so ZŠ a stredných škôl - spolu 82 ľudí s trénermi - 69 súťažiacich žiakov, 6 porotcovia, 12 rozhodcov a 8 organizátori. Na podujatie sa prišlo pozrieť 51 divákov s čoho boli aj žiaci našej školy.

       Téma súťaže na rok 2018 je - INTO ORBITSM - Život a cestovanie vo vesmíre.

       FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

       Hlavné ciele:

       • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie
       • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu
       • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh

       Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november - január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným,  spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

       V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske združenie Hands on Technology. Súťažiaci na Slovensku si môžu vybrať regionálny turnaj zo 7 miest - Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava-Petržalka, Košice, Poprad, Žiar nad Hronom a  Žilina. 

       Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

       • Robot Design
       • Robot Game
       • Prezentácia výskumného projektu
       • Tímová práca

        Robot Design

       Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

       Robot Game

       Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

       Výskumná úloha

       Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a odprezentujú porote rozhodcov na turnaji.

       Tímová práca

       Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú. Je to výzva pre vás!

       Semifinále Slovensko a Česko bude 9. 2. 2019 - Fakulta informatiky a informačných technológií,

       STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4.

     • Ekologická olympiáda
      • Ekologická olympiáda

      • Dňa 11.12.2018 sme na našej škole v rámci environmentálnej výchovy zorganizovali ekologickú olympiádu, ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov.

       Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblasti triedenia odpadov, navrhli spôsob, akým chcú sami prispieť k záchrane nášho životného prostredia a ako budú zásady ekologického správania uplatňovať  v každodennom živote aj v rámci svojich rodín. Výhercami sa stali Marianna Jochlíková z I.G, Patrik Hofer z I. C a Filip Turský z II.B triedy. Srdečne blahoželáme a veríme, že aj ostatní zúčastnení si z olympiády odniesli veľa poznatkov a že z nich vyrastá generácia, ktorá dokáže svojím príkladom zmeniť myslenie tých, ktorí ešte nepochopili, že ide o život a budúcnosť nás všetkých.

     • Strážca divočiny
      • Strážca divočiny

      • Dňa 7. 12. 2018 si žiaci II. B triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Kalinovou a koordinátorkou pre  environmentálnu výchovu  Ing. Knietlovou pozreli v Tihányiovskom kaštieli krásny dokumentárny film  Roberta Rajchla a Erika Baláža " Strážca divočiny",  ktorý bol natočený v divokej prírode Tichej a Kôprovej doliny  vo Vysokých Tatrách. Tvorcovia ukázali nielen krásu a majestát našich veľhôr, ale v centre ich pozornosti bol predovšetkým bežný  život  medvedej rodinky, jelenej zveri a ostatných obyvateľov  ťažko dostupného horského terénu. Nenásilná réžia, veľmi pôsobivá hudba a podmanivý  sprievodný hlas Mariána Geišberga nás vtiahli do čarokrásneho sveta neskrotenej prírody  a vyvolali v nás pocit hrdosti na to, že táto nádhera patrí nám Slovákom a musíme si ju  zo všetkých síl chrániť.

     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

      • Každoročne sa naša škola zapája do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Naši žiaci aj tento rok mohli ukázať, čo vedia. O titul EXPERT sa bojovalo 29.novembra 2018. Do súťaže sa zapojilo 47 žiakov našej školy. Prváci a druháci si merali sily v kategórii O12 a žiaci tretieho a štvrtého ročníka súťažili v kategórii O34. Súťažiaci si mohli vybrať dve z piatich ponúkaných tém:  Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá, Do you speak English? Vybrali by ste si?                                                                                                                

       To, ako sme dopadli sa dozvieme v januári. Ale aj tu platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ :)

     • Odborná stavebná exkurzia
      • Odborná stavebná exkurzia

      • Dňa 3.12.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili odbornej stavebnej exkurzie na rozostavaných stavbách v meste - "Obytný dom Rudlovský potok a "Urpín" - budova vybavenosti a parkovania na Cikkerovej ulici. Sprevádzajúce učiteľky stavebných predmetov Ing. Milica Schlanková a Ing. Beáta Knietlová im vysvetlili rozdiel medzi monolitickými a montovanými konštrukciami, upozornili na použité materiály a mechanizmy, ktoré na stavbách videli, objasnili údaje na označení stavby, poukázali na dôležitosť objektov zariadenie staveniska a na opatrenia, ktoré musia byť dodržané pri stavebných prácach v zimnom období.

       Žiaci si tak mohli svoje teoretické vedomosti z predmetov príprava a realizácia stavieb, technológia a stavebné konštrukcie  konfrontovať v reálnych podmienkach, čo určite prispelo k ich rozšíreniu a upevneniu.