• Novinky

      • "Poznávaj a chráň"

      • Aj tak by sme mohli nazvať prehliadku stálej prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli " Príroda stredného Slovenska", ktorej sa zúčastnili  dňa 28.1.2019 žiaci II.C a IV. A triedy v sprievode koordinátorky pre environmentálnu výchovu Ing. Beáty Knietlovej.  V nadväzujúcich  častiach výstavy sa žiaci oboznámili s ukážkami  flóry, fauny a geologickej stavby stredného Slovenska, obdivovali  rozmanité druhy živočíchov, pestré sfarbenie kvetov, rastlín a minerálov. Vizuálne zážitky dokreslili informácie o vzájomnom prepojení  medzi  jednotlivými živými organizmami a prostredím, v ktorom žijú. Žiaci si aj takýmto spôsobom rozšírili svoje vedomosti z ekológie  a pochopili dôležitosť ochrany prírody a životného prostredia.