• Novinky

     • Naši v ENERSOLE SK na Slovensku najlepší!
      • Naši v ENERSOLE SK na Slovensku najlepší!

      • ENERSOL SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, na oblasť úspor energie, znižovanie emisií v doprave, vytvára vzťah žiakov k ochrane životného prostredia. Rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Tento súťažný ročník sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu konal dištančnou formou.

       Víťazom jubilejného desiateho ročníka celoslovenskej súťaže ENERSOL SK, ktorý každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v hlavnej kategórií sa stali žiaci III.G triedy študijného odboru staviteľstvo našej školy Bruno Hrablay a Linda Kyseľová s prácou Recyklácia a upcyklácia v konkurencií 14 prác z celého Slovenska. Vedúcou práce bola p. Ing. Katarína Puskailerová.

       Úspešným žiakom k tomuto výraznému úspechu blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!!!

     • Svetový deň Zeme a naša súťaž
      • Svetový deň Zeme a naša súťaž

      • 22.4. 2020 - 50 rokov

       Svetový deň Zeme pripadá na 22.4. a oslavuje už 50-te výročie. Tento významný deň nás učí zamyslieť sa nad významom ochrany okolitej prírody a šetrenia prírodných zdrojov. Prečítaj si článok a napíš svoj názor na: majlingova@stavebnabb.eu Na koci  článku je aj vyhlásenie súťaže z environmentálnej výchovy, pretože apríl je aj mesiacom lesov.

       Každý človek chrániaci prírodné zdroje a našu prírodu by mal poznať kľúčové zásady ochrany prírody. Ponúkam na zamyslenie sa, či tieto  kľúčové zásady environmentalistu RNDr. Petera Brunovského, PhD.  o ochrane životného prostredia sú v súľade s vaším názorom:            

       • Múdra strava ˗ ryby, avokádo, čučoriedky alebo kofeín môžeme zaradiť medzi „múdre“ potraviny. Tieto nám zlepšia zrak, posilnia pamäť či funkciu mozgu.
       • Výsadba stromov ˗ je taká jednoduchá. Stromy sú užitočné a krásne. Preto ich vysádzame. Uvedomujeme si ich význam v širšej spojitosti s prevládajúcimi zmenami klímy.
       • Ekologické cestovanie ˗ cestovať zodpovedne nepredstavuje niečoho sa vzdať alebo za všetko viacej zaplatiť. Predstavuje to oceniť miesto, ktoré navštevujeme a postupovať spôsobom, ktorý je priateľský k miestnemu životu a jeho budúcim generáciám.
       • Recyklácia ˗ mnoho ľudí už pochopilo, že vhadzovať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je ideálne riešenie. Niekto triedi iba sklo, noviny či PET fľaše a niekto rozoberie i obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko vytriedil osobitne.
       • Inteligentné nakupovanie ˗ tak ako všetko ostatné v živote, tak aj nakupovať s rozumom. Bez emócií, podľa svojich reálnych priorít a potrieb. Pobyt v nákupných centrách býva často ako pochod zamínovaným poľom. Iba málokto dokáže prejsť vedľa obchodov bez zastavenia.
       • Morálne a etické investovanie ˗ je investovanie finančných prostriedkov, pri ktorom sa nezvažuje iba jediný cieľ a to zisk, ale zvažujú sa tiež etické, environmentálne, spoločenské a ekonomické následky investovania.
       • Šetrenie vody ˗ má samozrejme väčšie ekologické rozpätie a často úzko súvisí so šetrením elektrickej energie. Voda je významná strategická surovina. Je dosť možné, že popri čiernemu zlatu sa čoskoro stane práve najdôležitejšou.
       • Čistá energia ˗ z nevyčerpateľných zdrojov energie pochádza výlučne z prírodných zdrojov Zeme. Ide o slnečné žiarenie, vietor, vodu, geotermálne teplo a biomasu. Ak sa správne využívajú, nikdy sa nevyčerpajú a nespôsobujú nebezpečné zmeny klímy.
       • Rozumné vykurovanie ˗ pri rozhodovaní sa o najvhodnejšom spôsobe vykurovania, pri stavbe či prestavbe domu je efektívne nechať si vypracovať energetický audit.
       • Environmentálna osveta ˗ je usmerňovanie hodnotovej orientácie ľudí, viesť ich k tvorivému mysleniu a k racionálnemu vplývaniu na životné prostredie vo všetkých oblastiach spoločenského života.

       Tešíma sa na vaše názory a vaše príspevky.

       Vyhlásenie súťaže s témou ochrany životného prostredia pod názvom „ Čo ukrýva strom“

        

       Posielajte zaujímavé fotky, príspevky, články na : majlingova@stavenabb.eu

       Pravidelne ich budeme zverejňovať na web stránke našej školy. Tie najzaujímavejšie oceníme.

     • Som dobrovoľník / dobrovoľníčka
      • Som dobrovoľník / dobrovoľníčka

      • Vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejší príspevok o  pôsobení ako dobrovoľník, dobrovoľníčka. Každý mesiac zverejníme  príspevky ako pomáhate v dnešnej náročnej dobe pandémie Covi – 19. Na konci roka vyhodnotíme súťaž a odmeníme každého zaujímavými cenami. Príspevok môže byť fotografia, článok, príbeh, básnička. Píš a posielaj na adresu majlingova@stavebnabb.eu

       Ako môžem pomôcť?

       • Pomôcť s nákupom a donáškou domov dôchodcom
       • Šiť rúška
       • Práca v skladoch
       • Zber odpadkov v prírode
       • Dobrovoľný hasič
       • Pomoc v call-centrách
       • Vyvenčiť psíkov dôchodcom
       • Vyvenčiť psíkov v útulkoch
     • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti
      • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

      • Študenti stavebnej priemyslovky sa v 42. ročníku SOČ, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia umiestnili na popredných miestach:

       1. miesto:   Detské dopravné ihrisko s autoškolou

                                autori: Adam Crman, Dominik Považan - IV.G

       Video víťaznej práce si môžete pozrieť tu: http://adam.wstechnology.sk/videa/skuska%20cinemtic.mp4

        

       3. miesto:   Centrum tradícií a ľudovej kultúry Hrušov

                                autori: Michal Bendík, Marko Schmidt - IV.G

        

       V odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadili:

       3. miesto:   Model železnice

                                autori: Michaela Potančoková, Dominika Fodorová - IV.G

       Video práce tu: https://www.youtube.com/watch?v=qa56rH7NaMc

        

       Úspešným študentom a ich konzultantom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy a BBSK.

     • Výsledky krajského kola súťaže ENERSOL SK
      • Výsledky krajského kola súťaže ENERSOL SK

      • Krajské kolo súťaže ENERSOL SK  sa uskutočnilo dištančnou formou z dôvodu ohrozenia koronavírusom. Organizátorom bola Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.

       Práce v jednotlivých kategóriách:

       • Hlavná kategória - 1 práca
       • Tvorivá kategória - 1 práca

       Do celoštátneho kola postúpili obidve práce.

       Hlavná kategória

       1. miesto – Bruno Hrablay, Linda Kyseľová - „Recyklácia a upcyklácia“

       Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

       Tvorivá kategória

       1. miesto – Mário Daniš - „Energia budúcnosti“

       Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom

        

       Práce odbornej hodnotiacej komisie

       Súťažné práce posúdila odborná komisia v zložení:

       pp. Ing. Ľuboslav Jánoš - cechmajster Cechu vykurovania, tepelnej technicky a inštalácií, Ing. Peter Výboch - člen Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií a p. Ing. Samuel Čičmanec - odborný referent pre energetiku, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica.

       Súťaž sa uskutočnila dištančnou formou, čo obmedzovalo jej účel, vzhľadom k tomu, že súťažiaci nemali možnosť prezenčne vysvetliť a doplniť vypracovaný odborný text. Všetci súťažiaci dostanú certifikát o úspešnom riešení súťažnej práce.

       Celoslovenské kolo sa uskutoční tiež dištančnou formou. Výsledky budú zverejnené do 15. mája 2020 na stránke ŠIOV.sk

        

       PaedDr. Milan Ponický

             riaditeľ školy

     • Súťaž "Zelený svet 2020"
      • Súťaž "Zelený svet 2020"

      • Milí žiaci. Premýšľajte, píšte, kreslite, tvorte.

       Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je " Je to v mojich rukách" .

       Práce v kategóriách výtvarná a digitálna tvorba a literárna tvorba by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval váš vzťah k životu a prírode. Bližšie informácie o súťaži sa dozviete na: http://zelenysvet2020.sazp.sk/

       Termín uzávierky súťaže je 26. júna 2020.

     • Modernizácia vzdelávania a prevádzky školy
      • Modernizácia vzdelávania a prevádzky školy

      • Zariadenie odbornej učebne a dielne pre študijný odbor technik energetických zariadení budov, ktoré sme získali z EkoFondu, n.f. pri SPP v rokoch 2011-2012 sme v mesiacoch september - december 2019 doplnili o funkčný model energetického dispečingu, ktorý je efektívnou učebnou pomôckou pre výučbu odborných predmetov najmä v študijnom odbore technik energetických zariadení budov a zároveň slúži na snímanie spotreby vody, plynu, elektriny, činnosti plynového tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky za účelom racionalizácie výdavkov na zabezpečenie prevádzky školy.

       Vybudovanie systému rozhodujúcou mierou (sumou 12 020€) podporil EkoFond – neziskový fond. Úprimné poďakovanie za túto finančnú podporu patrí Správnej rade EkoFondu a najmä jeho správkyni p. Ing. Gulikovej. Tiež ďakujeme za technické riešenie a organizáciu prác za SŠ p. Ing. Samuelovi Čičmancovi a všetkým zamestnancom školy, ktorí sa na riešení úlohy vyplývajúcich z projektu podieľali. Monitorovací systém je funkčný a pripravený pre účelné využívanie žiakmi, pedagogickými zamestnancami a zamestnancami školy zabezpečujúcimi prevádzku školy.

     • Turnaj žiakov základných škôl
      • Turnaj žiakov základných škôl

      • Dňa 28. 1. 2020 sa v telocvnični Spojenej školy v Kremničke uskutočnil XI. ročník Turnaja žiakov základných škôl o pohár riaditeľa Spojenej školy. Zúčastnili sa ho 4 družstvá: ZŠ Selce, ZŠ Radvaň, ZŠ Brusno a družstvo z Badína. Výsledky turnaja sú nasledovné: 

       1.miesto - Brusno

       2.miesto - Badín

       3.miesto - Selce

       4.miesto - Radvaň

       Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov do ďalších, nielen športových, aktivít. 

     • Vianoce s úsmevom 2019
      • Vianoce s úsmevom 2019

      • V decembri sme sa zapojili do verejnej zbierky, ktorú realizovala organizácia Úsmev ako dar. Zbierka mala symbolický názov „Vianoce s úsmevom 2019“. Naša škola poskytla štyri dvojice, ktoré sa skutočne svojej úlohy zhostili na výbornú. Patrik Rakyta, Matúš Cesnak, Marek Rapčan, Dominik Rabčan, Dominik Krupa, Matúš Trnovský, Matúš Bystričan a Matej Krahulec vyzbierali spolu sumu 272,69 €. Najviac vyzbierala dvojica Marek Rapčan, Dominik Rabčan z II.G, 101,05 €. V Banskobystrickom kraji sa vyzbierala rekordná suma 6905,11 €.  Vyzbierané financie budú použité na to, aby deti zo sociálne slabších rodín a detských domovov boli čo najlepšie pripravené do života a zvládli ho prežiť samostatne. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!

     • Spríjemnenie predvianočných dní
      • Spríjemnenie predvianočných dní

      • Dňa 19.12.2019 sme navštívili klientov SENIORDOMU BETONICA na ulici Senická cesta v Banskej Bystrici. Prekvapili sme ich vianočným programom, kde sme za doprovodu nášho skvelého heligónkára Matúška Balka a huslistky –vyučujúcej anglického jazyka zaspievali vianočné koledy. Našim cieľom bolo navodiť v penzióne príjemnú vianočnú atmosféru. Program končil spevom ľudových pesničiek podľa priania babičiek a deduškov. Bolo nám s nimi veľmi príjemne a už teraz sa tešíme na ďalšie naše stretnutia.

                                                                                                                                                   Ing. Janka Zázrivcová

     • Regionálny turnaj v robotike
      • Regionálny turnaj v robotike

      • Na základe dohody o spolupráci s občianskym združením FLL Slovensko a AMAVET bol klub Amavet 937 so sídlom pri SŠ, Kremnička poverený zorganizovať regionálny turnaj FIRST LEGO League (FLL), čo je najväčšia robotická súťaž pre mládež na svete, ktorej sa zúčastňuje viac ako 200 tisíc detí približne z 80 krajín sveta. Na Slovensku to bude už 11. ročník. Turnaj sa uskutočnil dňa 29.11.2019 v Spojenej škole, Kremnička 10 Banská Bystrica.  Do súťaže sa prihlásilo 6 tímov s celkovým počtom súťažiacich 47 žiakov ZŠ, SŠ a 6 trénerov. Súťažné kategórie  turnaja boli Robot design, Tímová práca, prezentácia výskumného projektu a Robot Game.  Porotcovia pre hodnotenie jednotlivých kategórií boli  Ing. Ján Pavlovkin, PhD. v kategórií Robot Desing, Mgr. Mária Bačíková, Mgr. Pavol Strmeň v kategórií prezentácia výskumného projektu,  Mgr. Miloš Medveď v kategórií Tímová práca .V úlohe rozhodcov v kategórií Robot game študenti z Gymnázia J.G. Tajovského, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica a Gymnázia Ľ. Štúra zo Zvolena pod vedením študentky Barbory Kubišovej..  Úlohy pre súťažné tímy bola príprava a naprogramovanie robotov postavených zo stavebníc LEGO a ich používanie v jednotlivých kategóriách na splnenie zadaných tém. Celkovým víťazom sa stal tím RoboGen – ZŠ TROJKA, Zvolen. Cenu poroty získal tím DonBoti, Ján Tomko, Trnava. Najlepšie tímy postupujú do ďalších semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.  V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske hnutie Hands on Technology.

       Poďakovanie za úspešný priebeh súťaže patrí členom klubu Amavet  Ing. Sviatkovi Róbertovi, Mgr. Bigasovej Simone, Bc. Hraškovej Blanke, Ing. Kubišovej Jarmile, vedeniu SŠ konkrétne riaditeľovi PaedDr. Milanovi Ponickému. Chceme poďakovať aj ÚKC ZSVTS  za vecné ceny pre súťažiacich, ktoré zakúpili s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

                                                                                     Vladimír Kováčik- regionálny organizátor FLL

     • Olympiáda v nemeckom jazyku
      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Aj napriek tomu, že sme odborná škola, cudzie jazyky nie sú nám cudzie. V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Hoci máme nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk, dosiahnuté výsledky nás všetkých potešili. Do olympiády sa zapojilo 11 žiakov 1.- 4. ročníka.  Víťazkou sa stala Monika Udvardyová – Liptáková zo IV.G. Druhé a tretie miesto patrilo druháčkam Márii Šurinovej a Veronike Toráňovej z II.G. Ďalšími súťažiacimi boli Gašpar Bartoš, Ema Dunová, Ema Igazová, Sylvia Koledová, Samuel Oravec, Patrícia Bieniková, Jessica Lipničanová, Stephanie Hrúzová.

       Blahoželáme všetkým účastníkom a obzvlášť srdečne víťazkám!

     • Olympiáda ľudských práv
      • Olympiáda ľudských práv

      • 10.decembra si pripomenieme  výročie  prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských páv. Výročie dokumentu, ktorý vymenúva a opisuje základné ľudské práva. Deklarácia vymenúva základné ľudské práva, akými sú rovnosť ľudí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie. Potvrdzuje nezrušiteľnosť a nescudziteľnosť práv všetkých členov ľudskej spoločnosti. Sú v nej zahrnuté všetky tri generácie ľudských a občianskych práv. Prijatie tohto významného dokumentu sme si na našej škole pripomenuli Olympiádou ľudských práv. Svoje vedomosti z ľudskoprávnej oblasti si preverili Hubert Pelach, David Kružliak, Simona Viktorová, Michal Medveď, Gašpar Bartoš, František Študenc, Barbora Vrabková, Timotej Hriň, Matúš Cesnak, Michal Antalec, Pavol Ďurica, Petra Zimanová, Matúš Bystričan, Dominik Leščinský, Jakub Vrbiniak, Kevin Mentuš. Víťazom sa stal Richard Koncz zo IV.A, ktorý našu školu bude reprezentovať na Krajskom kole OĽP. Držíme mu palce :)

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 11. 11. 2019 sme v SŠ Kremnička 10, B. Bystrica zorganizovali študentskú kvapku krvi. Tento "drahocenný mok" tak dôležitý pre život darovalo 15 žiakov, z toho 9 prvodarcov a 2 pedagógovia. Všetkým patrí naša úcta a veľké ĎAKUJEM...

     • Tradičná konferencia ENERGOINFO 2019
      • Tradičná konferencia ENERGOINFO 2019

      • Škola v spolupráci s Územným koordinačným centrom ZSVTS v Banskej Bystrici, Slovenskou stavebnou vedeckotechnickou spoločnosťou, Cechom vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií, Regionálnou kanceláriou Slovenskej komory stavebných inžinierov a s finančnou podporou BB SK organizovala dňa 13.11.2019 odbornú konferenciu ENERGOINFO 2019, ktorej témami bola energetická efektívnosť, energetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie. Lektormi boli prof. Puškár, prof. Petráš zo Stavebnej fakulty STU Bratislava a ďalší poprední odborníci v tejto problematike. V hľadisku bolo najviac žiakov, ale aj mnohí odborníci zo štátnej správy, samospráv, zástupcovia jednotlivých firiem a laická verejnosť.

        

                                                                                         PaedDr. Milan Ponický

                                                                                                riaditeľ školy

     • Deň filmových postáv
      • Deň filmových postáv

      • V pondelok 11.11.2019 sme si trošku oživili vyučovanie a pripravili so žiakmi Deň filmových postáv. Žiaci boli veľmi kreatívni a vymysleli si kostými rôznych filmových postáv. Najviac postáv sa našlo v triede I.G, kde si vymysleli skupinku Mimoňov. Na najoriginálnejšie postavy čakala zaujímavá cena – voľná vstupenka do kina. Z SOŠ ju získala Zuzka Melíšková z I.A za postavu Vanellope z filmu Wreck It Ralph (Ralf, rozbi to) a z SPŠ Samko Hanus za do detailov prepracovanú postavu vojaka zo seriálu Černobyľ. V triedach sme našli aj iné postavy, napr. teroristu, Harry Pottera, No face, vedca z Černobyľu, vlka z Wall Street, či žiaka z Vlny.

       Do akcie sa s chuťou a elánom zapojili aj učitelia, a tak ste pred tabuľami mohli vidieť rytiera, anjela, Saxanu, čerta, dojičku, Snehulienku, Draculu, Fantomasa, myšku Minnie, catwoman, indiánku, či pirátku.

       Už sa tešíme, kedy si podobnú akciu zopakujeme.

       Lucia Vekyová

     • Sviatky v anglicky hovoriacich krajinách
      • Sviatky v anglicky hovoriacich krajinách

      • Blížili sa jesenné sviatky – Všetkých svätých, Pamiatka zosnulých, americký sviatok Halloween a Deň vďakyvzdania a tak sme sa rozhodli, že to v rámci hodiny angličtiny trochu porovnáme a dozvieme sa niečo o sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách. Trieda III.B navštívila 29.10.2019 jazykovú študovňu Info USA v Štátnej vedeckej knižnici, kde sa študenti zúčastnili zaujímavej prezentácie o sviatkoch a tradíciách v USA a Veľkej Británii. Prezentácia bola zaujímavá a plná rôznych informácií, dokonca aj vtipných pikošiek. Keďže téma je súčasťou maturitnej skúšky, získané vedomosti žiaci určite využijú aj pri príprave na maturitu.

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica „Spomienky na J. G. Tajovského“
      • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica „Spomienky na J. G. Tajovského“

      • Dňa 28. októbra 2019, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, pripravili naši žiaci pod vedením knihovníčky Ing. Oľgy Majlingovej literárno-dramatické pásmo, spojené s hudbou a spevom, venované životu a tvorbe prozaika, dramatika a básnika, Jozefa Gregora Tajovského. So svojím zaujímavým a veľmi pekným programom navštívili domovy dôchodcov v Banskej Bystrici (DD a DSS SENIUM na Jilemnického ulici, Zariadenie pre seniorov KOMUCE na Krivánskej ulici). Spoluorganizátorom podujatia bolo OZ KALOKAGATIA.

       V rámci svojho vystúpenia  spomínali na osobnosť a tvorbu J. G. Tajovského, predniesli úryvky z jeho kníh a v rozhovore so seniormi si pripomenuli  jeho lásku k obyčajnému ľudu, ktorú prenášal do svojej tvorby.  Hovorené slovo sa striedalo s nádhernými tónmi heligónky a krásnymi slovenskými ľudovými piesňami, ktoré spievali  nielen žiaci, ale všetci prítomní. Bola to skutočne vznešená a krásna oslava tohto významného dňa a najväčšou odmenou pre  našich žiakov bol srdečný potlesk seniorov, ich usmiate tváre a slzy šťastia. 

       Podujatie organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  poskytlo všetkým zúčastneným nielen kultúrno-spoločenský aspekt, ale aj spájanie dvoch generácií, mladých ľudí a seniorov, prejavy empatie, úcty a vďaky. 

     • Projekt: Záložka do knihy spája slovenské školy
      • Projekt: Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Partnerské školy:

       Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica.

       Koordinátorka projektu škol. knihovníčka: Ing. Oľga Majlingová, zúčastnených 20 žiakov.

       a

       Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov.

       Koordinátorka projektu  škols. knihovník : Mgr. Eva Šofranková, 15 žiakov.

       Hodnotenie:

       Projekt Spgk Záložka do knihy spája slovenské školy splnil svoj cieľ a to  nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Tento školský rok sme znovu spolupracovali s partnerskou školou z Bardejova. Tradične naši žiaci  vyrábali záložky pre svojich partnerských kolegov. Bola to pre nich zábava, keď  mohli uplatniť vlastnú fantáziu, tvorivosť, nápady. Téma bola náročná, ale výsledok žiaci zvládli  výborne. Vyhľadávali osobnosti, s ktorými sa stretli na hodinách dejepisu, občianskej náuky, alebo  osobnosti, o ktorých počuli z médií. Tešíme sa na ďalší ročník.

                                                             Záložkári z SŠ Kremnička 10, Banskej Bystrice

     • Jesenná výzdoba v školskom internáte
      • Jesenná výzdoba v školskom internáte

      • Po roku znovu prišiel jesenný čas a sním aj kreatívna súťaž v školskom internáte. Naši študenti preukázali svoje zručnosti, tvorivosť – veď posúďte sami a pozrite foto. Vyhodnotenie súťaže bolo náročné na spravodlivé ocenenie ako za tvorivosť, tak aj za prácnosť úžasných výtvorov študentov.