• Novinky

     • 4. ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi ŠI
      • 4. ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi ŠI

      • Dňa 27. 04. 2015 náš Školský internát pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica zorganizoval už 4.ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi školskými internátmi. Zúčastnili sa ho nasledovné internáty: ŠI Internátna 4, B. Bystrica, ŠI Tajovského 30, ŠI pri SOŠ drevárskej vo Zvolene a domáci ŠI v Kremničke. 
       Víťazstvo obhájilo domáce družstvo.
       Celkové poradie:
       1.miesto    ŠI Kremnička 10, B. Bystrica
       2.miesto    ŠI Internátna 4, B. Bystrica
       3.miesto    ŠI Zvolen
       4.miesto    ŠI Tajovského 30, B. Bystrica

        

        

       4. ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi ŠI - Obrázok 1

       Fotogaléria z floorbalového turnaja

     • Úspech stavbárov v rámci prehliadky SOČ
      • Úspech stavbárov v rámci prehliadky SOČ

      • V marci sa uskutočnil 37. ročník Stredoškolskej odbornej  činnosti najskôr v rámci školských kôl a následne dňa 27.3.2015 sa na SPŠ J. Murgaša konala Krajská prehliada tejto súťaže.

       Naši študenti reprezentovali  Spojenú školu v odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Do krajskej prehliadky postúpili dve súťažné práce zo školského kola. Teší nás, že aj v tomto kole sa naši žiaci umiestnili  na ocenených miestach.

       Študentská práca od autorov Tomáša Petržela a Mateja Laurinca „Rekreačný areál  SENIOR“  sa umiestnila na 2. mieste s postupom do celoštátnej prehliadky a práca  od autorov Adama Vršku a Patrika Polca „Rekonštrukcia kúpaliska v Novej Bani“  na 3. mieste krajského kola SOČ.

       Našim študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 21.-25. apríla 2015.

       Úspech stavbárov v rámci prehliadky SOČ - Obrázok 1
       Fotogaléria

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2015
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2015

      • Dňa 13. marca 2015 sa v priestoroch  Spojenej školy Kremnička 10, Banská Bystrica  konala Krajská prehliadka  súťaže Enersol SK.  Súťažiaci   vo svojich prácach riešia možné  úspory energie ako aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

       Spojenú školu Kremnička 10, Banská Bystrica naši žiaci reprezentovali  na krajskej prehliadke:

       1. v hlavnej kategórii - žiaci Roman BABIC a Natália HLODÁKOVÁ s prácou „ZELENÝ AREÁL“, s ktorou sa umiestnili na  1. mieste,
       2. v tvorivej kategórii - žiaci  Veronika HORŇÁKOVÁ a Jozef NIKEL s prácou  „ČO ZÍSKAME REKONŠTRUKCIOU RODINNÉHO DOMU“,  za ktorú boli ocenení tiež 1. miestom.

       Na celoslovenskú prehliadku , ktorá sa uskutoční v dňoch 14.4. – 16.4.2015 v Senici  postúpili víťazi  hlavnej kategórie  Roman BABIC a Natália HLODÁKOVÁ.

       Všetkým účastníkom ďakujeme za vzorné reprezentovanie školy a postupujúcim prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

       Krajské kolo súťaže ENERSOL 2015 - Obrázok 1
       Fotogaléria zo súťaže ENERSOL 2015

     • Radovan Galčík obsadil III. miesto na Banskobystrickej latke 2015
      • Radovan Galčík obsadil III. miesto na Banskobystrickej latke 2015

      • Žiak Radovan Galčík (z III.A triedy) obsadil na 21. ročníku Banskobystrickej latky 2015 III. miesto v skoku do výšky (juniori) s výkonom 195 cm čo je aj jeho osobný rekord.

       K tomuto úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

        

     • Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ "O pohár riaditeľa SŠ"
      • Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ "O pohár riaditeľa SŠ"

      • Dňa 27.01. 2015 sa uskutočnil VI. ročník minifutbalového turnaja žiakov ZŠ O pohár riaditeľa SŠ.
       Výsledky turnaja:
       1. ZŠ Brusno
       2. ZŠ Slovenská Ľupča
       3. ZŠ Sliač 
       4. ZŠ Radvaň
       Najlepší strelec turnaja: Mário Lazenga (ZŠ Slovenská Ľupča)

       Fotogaléria z futbalového turnaja

     • 50. výročie založenia SPŠ stavebnej
      • 50. výročie založenia SPŠ stavebnej


      • Tento školský rok oslavuje SPŠ stavebná 50. výročie jej založenia.

       Písal sa rok 1964, kedy bola v Banskej  Bystrici  založená Stredná priemyselná škola stavebná. Nutnosť jej vzniku bola daná rozvojom stavebnej výroby v tomto období a dopytom po kvalitne vyškolených stavebných odborníkoch. 

       Do roku 1962 sa takéto vzdelávanie realizovalo na SPŠ strojníckej vo Zvolene so študijnými  odbormi pozemné staviteľstvo a technické zariadenie budov. V roku 1962 sa odbor pozemné staviteľstvo presunul do Banskej Bystrice na SPŠ spojovej techniky.  

       Školský rok 1964/65 bol prvým školským rokom Strednej priemyselnej školy stavebnej v Banskej Bystrici. Otvorené boli dve triedy so študijným odborom pozemné staviteľstvo a vodohospodárske stavby. 

       Za  svojej pôsobnosti SPŠ stavebná sídlila na rôznych miestach v Banskej Bystrici. Bystričania si ju však najviac pamätajú ako „priemyslovku“ na Skuteckého ulici.

       Počas 50-tich rokov jej existencie, v škole pracovalo a pracuje množstvo pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
       Riaditeľmi školy boli v rokoch 1964-1991 p. Ing. Vladimír Lutty, v rokoch 1991-2004 p. Ing. Ladislav Harťanský a v rokoch 2004-2011 p. Ing. Jana Vašková. 

       Pôsobilo tu viac než stovka učiteľov - či už odborných, alebo všeobecnovzdelávacích predmetov a viac než dvadsať ostatných nepedagogických zamestnancov. 

       Venovali a venujú sa svojim žiakom, tak v rámci odbornej prípravy, ale aj vo vedení žiakov pri ich odborných, alebo športových súťažiach.  Každý z nich pri tejto práci odovzdáva kus svojho umu a osobného prínosu. Za celé obdobie pôsobenia školy tu zmaturovali stovky tried a tisícky   absolventov. Za to im patrí úprimná vďaka.

       Viacerí z našich pedagógov sa už nedožili tohto krásneho výročia. Aj im patrí veľká vďaka, za ich úsilie a prínos pre našu školu.   
       Dobrou známkou školy je aj skutočnosť, že viacerí bývalí žiaci sa stali učiteľmi vo svojej alma mater a viacerí v našom kolektíve pracujú aj dnes. 

       Je prirodzené, že s nostalgiou spomíname na našu bývalú školu na Skuteckého ulici. Úspechy piatich desaťročí ostali v našich mysliach. Tam sme všetci začínali a tam sa prirodzene naša myseľ najradšej vracia.

       V roku 2011 bola SPŠ stavebná zlúčená so SOŠ stavebnou v Kremničke, kde dnes pôsobí ako organizačná zložka pod hlavičkou „Spojená škola, Kremnička10, Banská Bystrica“.

       Spojenie týchto škôl bolo dôsledkom dlhodobo sa znižujúcej populačnej krivky, ako aj útlmom v stavebnom sektore. V tomto roku tiež vzniklo v rámci Spojenej školy v Kremničke aj nové Centrum celoživotného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, kde sa môžu vzdelávať naši žiaci, ale aj odborná verejnosť.

       Dnes pôsobíme v novo - zrekonštruovanom komplexe budov, ktorého súčasťou sú budovy teoretického a praktického vyučovania, internát, jedáleň ako aj telocvičňa a športové ihriská. 

       Žiaci tak majú možnosť sa vzdelávať  v moderných učebniach a zároveň sú vytvorené podmienky pre ich športovú prípravu. 
       SPŠ stavebná v súčasnosti ponúka študijný odbor staviteľstvo, v rámci ktorého  si po druhom ročníku študenti volia výberom voliteľných predmetov zameranie pre oblasti: pozemné staviteľstvo, technické zariadenie budov, stavba a interiér a dopravné staviteľstvo.

       Naučia sa navrhovať dispozičné riešenia bytových, občianskych a priemyselných budov. Oboznamujú sa s novými technológiami v stavebníctve, ktoré navrhujú pri riešeniach projektovej dokumentácie. 

       Stavby posudzujú z dispozičného, statického, bezpečnostného, ekonomického, či ekologického hľadiska. Žiacke práce spracovávajú s využitím kresliaceho, výpočtového, či prezentačného softwaru. Počas štúdia sa oboznámia aj so základnými geodetickými prácami.  

       Žiaci majú možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti so žiakmi iných stredných škôl na  rôznych súťažiach. Vďaka odbornému vedeniu svojich učiteľov naši žiaci dosiahli so študentskými prácami aj zaujímavé úspechy.
       Medzi najhodnotnejšie študentské práce za posledné obdobie školských rokov  patria: 

       • „Multifunkčné centrum EASY park“- vypracovali žiaci  M. Mičuda, J. Garaj a J. Sľúka - 2. miesto v celoslovenskom  kole súťaže SOČ (2011/12), „Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu“ – vypracovali B. Petríková a L.Giertlová -  1. miesto v celoslovenskom kole súťaže SOČ ( 2012/13 ),
       • „Autobusová stanica Banská Bystrica“– vypracovali  Ľ. Baľák a P. Tužinský - 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ (2012/13). Žiak P. Tužinský s touto prácou následne reprezentoval Slovenskú republiku  v hlavnom meste Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabi na Medzinárodnej prehliadke najúspešnejších prác SOČ Expo- Sciences International 2013. 
       • „Most z vlnitej lepenky“ - žiaci M. Skladaný a Ľ. Svetlošák - 3. miesto v medzinárodnej súťaži Stavby z vlnitej lepenky  v Českej republike. ( 2012/13).
       • V školskom roku 2013/14 sa žiaci zapojili aj do súťaže Enersol, ktorej cieľom je dostať do povedomia širšej verejnosti význam využívania obnoviteľných zdrojov energie. Prácou “Osvetlenie areálu školy“ žiaci  V. Šiklóši a J. Vaník  získali 4. miesto v celoslovenskom kole  a postúpili  na medzinárodnú prehliadku, ktorá sa konala v ČR v Otrokoviciach.

       Aj na základe spomínaných úspechov mnohí absolventi SPŠ stavebnej pokračujú v štúdiu na vysokých školách predovšetkým technického zamerania, alebo sa uplatnia  v praxi v projekčných, realizačných, či v obchodných stavebných firmách. 

       Veríme, že sa našej škole bude dariť aj naďalej a naši absolventi svojou odbornosťou doplnia chýbajúcich odborníkov v celom odvetví stavebníctva.                                                                                                                

       kolektív SPŠS a riaditeľ SŠ PaedDr. Milan Ponický


           

     • Silná ruka stredoškolákov
      • Silná ruka stredoškolákov

      • Dňa 6. 11. 2014 sme zorganizovali školské kolo “Silná ruka stredoškolákov” v pretláčaní rukou. Z celkového počtu 30 súťažiacich postupuje na oblastné kolo, ktoré sa uskutoční dňa 19. 11. 2014 v Žarnovici 12 žiakov a žiačok v jednotlivých váhových kategóriách.

       Na oblastné kolo v súťaži "Silná ruka stredoškolákov" pod záštitou ministra školstva Petra Pellegriniho, ktoré sa bude konať 19.11.2014 v Žarnovici postupujú:
       Sára Adamčíková
       Janka Kyseľová
       Veronika Bérešová
       Milada Blažeková
       Pavol Berky
       Richard Višniar
       Viktor Makara
       Dušan Tužinský
       Miroslav Kantorák
       Pavel Giertl
       Jakub Babiak
       Jaroslav Zajac

       Silná ruka stredoškolákov - Obrázok 1
       Fotogaléria

     • Najkrajšia jesenná výzdoba v školskom internáte
      • Najkrajšia jesenná výzdoba v školskom internáte

      • V mesiacoch október a november sme organizovali v školskom internáte súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu.

       Výsledky súťaže:
       1.miesto: prváci z výchovnej skupiny “D”
       2.miesto: prváci z výchovnej skupiny “E” 
       3.miesto: dievčatá 3.ročníka z výchovnej skupiny "G”

       Najkrajšia jesenná výzdoba v školskom internáte - Obrázok 1
       Fotogaléria

     • Kniha nás spája (Medzinárodný deň školských knižníc)
      • Kniha nás spája (Medzinárodný deň školských knižníc)

      • Medzinárodný deň školských knižníc bol spojený s množstvom zaujímavých aktivít, ktoré vniesli do činnosti žiakov viac kreativity a fantázie. Podujatie „Kniha nás spája“ sa nieslo v duchu príjemnej atmosféry a vyvrcholilo spoločným stretnutím našich žiakov s členmi klubu dôchodcov SENIOR v Kremničke a klientmi Domu Matky Terezy v B. Bystrici. Stretnutie bolo charakteristické nielen novými informáciami a zaujímavosťami o knihách, ale i zábavou a silnými emotívnymi zážitkami. Pre nás všetkých bol veľkou odmenou dobrý pocit zo zaujímavého dňa ako aj to, že v centre pozornosti bola kniha, ktorá nás aspoň v tento deň všetkých spojila.

       Kniha nás spája (Medzinárodný deň školských knižníc) - Obrázok 1
       Fotogaléria

        

     • Ocenenie pre nášho kolegu Euarda Földváriho
      • Ocenenie pre nášho kolegu Euarda Földváriho

      • Oceňovanie trénerov mládeže za rok 2013

       Za celoživotnú prácu s mládežou, za výnimočný výsledok športovca v roku 2013 a pri príležitosti životného jubilea ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini 63 trénerov. 
       Medzi ocenenými bol aj náš kolega Eduard Földvári. 
       Gratulujeme.

       Článok na stránke MŠVVaŠ.

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV
      • INFORMÁCIA PRE RODIČOV

      • (rodičovské združenie dňa 3. 10. 2014)

       POISTENIE ŽIAKOV PROTI ÚRAZU  (uhradí škola z vlastných prostriedkov):

       • Všetci žiaci budú poistení  proti úrazu.  Poistné proti úrazu sa nevzťahuje na úrazy, ku ktorým  došlo pri činnosti, ktorá nebola organizovaná alebo povolená školou, alebo bola uskutočnená  bez dozoru zodpovedného pracovníka školy.
       • Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené na území Slovenskej a Českej republiky počas vyučovacieho procesu, školských výletov, exkurzií a školských akcií.
       • Poistenie sa nevzťahuje na žiakov po dobu výkonu individuálnej praxe.
       • Poistenie úrazov v rámci všeobecnej zodpovednosti sa vzťahuje na:
        • ak žiak spôsobí škodu na majetku alebo životoch „tretích osôb“,
        • úrazy žiakov,
        • úrazy žiakov ubytovaných v školskom internáte.

        

       Úrazy žiakov – poistenie a ich odškodnenie:

       • drobné poranenia, podľa diagnózy po ukončení liečenia a bodového ohodnotenia (aktuálna hodnota

       1 bodu je 16,10) €,

       • trvalé následky spôsobené úrazom – po roku na základe bodového ohodnotenia,
       • smrť následkom úrazu – rieši sa individuálne.

        

        

       POISTENIE ŽIAKOV PROTI KRÁDEŽI  (uhradí škola z vlastných prostriedkov):

       • Poistenie je (bude) dojednané so spoluúčasťou 7 €, max. krytie na jedného žiaka pre jednu a všetky poistné udalosti v priebehu školského roka je 67 €.
       • Poistenie proti krádeži sa vzťahuje na: šatstvo, obuv, dáždnik, ruksak, peračník, kalkulačku, učebnice, športové potreby, zdravotnícke pomôcky (napr. okuliare).
       • Poistenie proti krádeži sa nevzťahuje na: mobilné telefóny, notebooky, akékoľvek elektronické prehrávače a elektronické hry, na veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty,  klenoty a iné cennosti, peniaze,  odcudzené veci v neuzamknutých šatniach, triedach alebo iných priestoroch.

        

       UBYTOVANIE

       • Výška poplatku za ubytovanie je 20 €.
       • Platbu posielať na účet: SK40 8180 0000 0070 0043 1646 ( štátna pokladnica), ako variabilný symbol uviesť mesiac za ktorý sa platí ubytovné a v správe pre prijímateľa uviesť meno žiaka.
       • Žiak, ktorého rodina poberá príspevok v hmotnej núdzi, môže písomne požiadať riaditeľa školy o zníženie poplatku za ubytovanie (je potrebné doniesť potvrdenie o poberaní príspevku z Úradu práce.

        

       ŠTIPENDIÁ (len sociálne)

       • Žiak, ktorého rodina poberá príspevok v hmotnej núdzi alebo príjem v rodine je nižší ako životné minimum, môže písomne požiadať o poberanie sociálneho štipendia – pri splnení ďalších podmienok, ktoré žiakovi vysvetlia na ekon. oddelení.

        

       STRAVA

       • Stravné lístky žiakom sa predávajú v priestoroch pri jedálni školy. Školská jedáleň je v prenájme. Žiaci môžu platiť za lístky v hotovosti alebo rodičia môžu posielať peniaze na účet dodávateľa stravy, firme Donly-Penzión-Fajnne č. účtu: 2916931824/1100 (Tatra banka) IBAN: SK49 1100 0000 0029 1693
       • V správe pre prijímateľa uviesť meno žiaka a z čoho sa skladá výška úhrady.
        Napr. R-10, O-10, V-10 (raňajky-10 lístkov, .......).
       • Ceny stravných lístkov: raňajky – 0,70 €, obed – 1,27 €, večera – 1,15 €.
       • Poznámka:  Dať si pozor pri úhrade ubytovného a za stravné lístky – Dva rôzne účty ! ! !
     • ŠPORTOVÉ ÚSPECHY ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY V ŚKOLSKOM ROKU 2014 - 2015
      • ŠPORTOVÉ ÚSPECHY ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY V ŚKOLSKOM ROKU 2014 - 2015

      • Okresné kolo v cezpoľnom behu
       (25.9.2014, Pod Bánošom, B. Bystrica)

       Družstvá chlapci: 1. miesto - R.Buckulčík, P. Filanda, J. Kostúr

       Družstvá dievčatá: 3. miesto - I. Babinská, E. Mošenková

       Jednotlivci: 1.miesto - J. Kostúr, 3. miesto - R. Buckulčík 

        

       ŽUPNÁ KALOKAGATIA - Krajské kolo v orientačnom behu
       5 členných zmiešaných družstiev žiakov stredných škôl

       (30.9.2014, Pod Bánošom, B. Bystrica)

        

       3. miesto -  Roman Babic, Tomáš Petržel, Jozef Nikel, Iveta Babinská, Erika Mošenková  

        

       Krajské kolo v cezpoľnom behu
       (2.10.2014, Žiar nad Hronom)

        

       Družstvá chlapci: 1. miesto -  R. Buckulčík, P. Filanda, J. Kostúr

       Jednotlivci : 3. miesto  - J. Kostúr

        

       Postup na celoslovenské kolo cezpoľného behu (23.10 2014, Stará Ľubovňa).

        

        

       Horehronské hry žiakov ZŠ a SŠ
       (8.10.2014, Banská Bystrica – Štiavničky)

        

       Kategória:

       • starší žiaci:
        • 3. miesto - Š. Vráb – 60 m
       • st. žiačky: 
        • 2. miesto - V. Bérešová - vrh guľou
        • 2. miesto - J. Kyseľová - skok do diaľky
        • 3. miesto - S. Adamčíková - 60 m
       • dorastenci :
        • 1. miesto - R. Galčík - skok do výšky
        • 1. miesto - J. Kostúr - 1500 m
        • 2. miesto - R. Buckulčík 1500 m
        • 2. miesto - V. Makara 800 m
        • 3. miesto - A. Adamov - skok do výšky
       • dorastenky:
        • 3. miesto - I. Babinská - 800 m
      • Európsky deň jazykov 2014

      • V celej Európe si v tento deň (26.9.)pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. Tento deň si školy v členských krajinách pripomínajú každoročne pomocou rôznych aktivít – súťaží, kvízov, besied, ktoré súvisia s cudzími jazykmi.
       Aj naši žiaci si na hodinách cudzích jazykov užili tento deň v duchu tvorivej aktivity – výrobe plagátov a zútulnenia jazykovej učebne, súťažili v kvízoch o  nemecky a anglicky hovoriacich krajinách a nasmiali sa aj na jazykolamoch v rôznych európskych jazykoch. Na záver sme spoločne skonštatovali, že učenie sa cudzích jazykov môže byť aj poriadna zábava.

        Európsky deň jazykov 2014 - Obrázok 1Fotogaléria

       Mgr. Lucia Vekyová
       učiteľka nemeckého jazyka

        

     • Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku
      • Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku

      • 8. júna 2014 štartoval Roman Buckulčík (žiak 3.ročníka), v Kláštore pod Znievom  na 18. ročníku bežeckých pretekov Beh na Zniev. Preteky mali zároveň štatút kvalifikácie na Majstrovstvá sveta v behu do vrchu do 17 rokov.

       Roman  sa po úspešnom prekonaní náročnej trate 5650 m a zvládnutí prevýšenia 475 m, kvalifikoval na uvedené majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v talianskom mestečku Arco 29. júna 2014.

       Blahoželáme mu k tomuto úspechu a držíme mu palce, aby v Taliansku obstál čo najlepšie.

       Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku - Obrázok 1 Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku - Obrázok 2

     • Úspech našich žiakov v krajskom kole SOČ
      • Úspech našich žiakov v krajskom kole SOČ

      • Aj tento rok žiaci Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica pokračujú v minuloročných úspechoch Stredoškolskej odbornej činnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo už 36.ročník tejto súťaže, v ktorých môžu žiaci stredných škôl súťažiť v rôznych kategóriách. 
       Zatiaľ sa uskutočnila dňa 04.04.2014 v Žarnovici krajská prehliadka tejto súťaže, ktorej predchádzali školské kolá. SŠ-SPŠ stavebná mala zastúpenie žiakov v štyroch kategóriách. 
        
     • Úspech našich žiakov na Celoslovenskom kole ENERSOL SK
      • Úspech našich žiakov na Celoslovenskom kole ENERSOL SK

      • V dňoch 2. a 3. apríla 2014  sa v Senici pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava uskutočnil  4. ročník celoslovenskej súťaže Enersol SK. Žiaci stredných škôl prezentovali svoje práce zamerané na problematiku energetických úspor a  obnoviteľných zdrojov  energie v troch kategóriách -  hlavnej, tvorivej a vedľajšej.
       Zo Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica postúpilo z krajského kola  šesť žiakov so štyrmi prácami, ktoré  zastúpili všetky kategórie.
     • Súťaž žiakov SOŠ odboru TEZB
      • Súťaž žiakov SOŠ odboru TEZB

      • V priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA sa dňa 26.03.2014 uskutočnila celoslovenská súťaž žiakov Stredných odborných škôl zo študijného odboru technik energetických zariadení budov.
       Odborným garantom súťaže boli zástupcovia Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií a Thermosolaru Žiar s.r.o.. Súťažili trojčlenné družstvá zo Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica, SOŠ elektrotechnickej, Trnava a SOŠ technickej Prešov.
     • Tvorivosť budúcich stavbárov v rámci SOČ
      • Tvorivosť budúcich stavbárov v rámci SOČ

      • Po minuloročných úspechoch v Stredoškolskej odbornej činnosti sa dňa 6.3.2014 na Spojenej škole Kremnička 10 Banská Bystrica uskutočnilo školské kolo 36. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Žiaci pri spracovaní svojich prác riešia témy orientované na aktuálne problémy, spolupracujú so stavebnými firmami a so samosprávami rôznych miest a obcí. Takýmto spôsobom škola podporuje rozvoj odborných vedomostí a zručností žiakov a ich tvorivosť.
     • Krajská prehliadka ENERSOL SK
      • Krajská prehliadka ENERSOL SK

      • Dňa 14.03.2014 sa v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica uskutočnila Krajská prehliadka ENERSOL SK, na ktorej sa zúčastnili žiaci troch stredných škôl z BBSK a to Súkromné SOŠ technické, Žiar nad Hronom, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica a Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.