• Novinky

     • Silná ruka stredoškolákov
      • Silná ruka stredoškolákov

      • Dňa 6. 11. 2014 sme zorganizovali školské kolo “Silná ruka stredoškolákov” v pretláčaní rukou. Z celkového počtu 30 súťažiacich postupuje na oblastné kolo, ktoré sa uskutoční dňa 19. 11. 2014 v Žarnovici 12 žiakov a žiačok v jednotlivých váhových kategóriách.

       Na oblastné kolo v súťaži "Silná ruka stredoškolákov" pod záštitou ministra školstva Petra Pellegriniho, ktoré sa bude konať 19.11.2014 v Žarnovici postupujú:
       Sára Adamčíková
       Janka Kyseľová
       Veronika Bérešová
       Milada Blažeková
       Pavol Berky
       Richard Višniar
       Viktor Makara
       Dušan Tužinský
       Miroslav Kantorák
       Pavel Giertl
       Jakub Babiak
       Jaroslav Zajac

       Silná ruka stredoškolákov - Obrázok 1
       Fotogaléria

     • Najkrajšia jesenná výzdoba v školskom internáte
      • Najkrajšia jesenná výzdoba v školskom internáte

      • V mesiacoch október a november sme organizovali v školskom internáte súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu.

       Výsledky súťaže:
       1.miesto: prváci z výchovnej skupiny “D”
       2.miesto: prváci z výchovnej skupiny “E” 
       3.miesto: dievčatá 3.ročníka z výchovnej skupiny "G”

       Najkrajšia jesenná výzdoba v školskom internáte - Obrázok 1
       Fotogaléria

     • Kniha nás spája (Medzinárodný deň školských knižníc)
      • Kniha nás spája (Medzinárodný deň školských knižníc)

      • Medzinárodný deň školských knižníc bol spojený s množstvom zaujímavých aktivít, ktoré vniesli do činnosti žiakov viac kreativity a fantázie. Podujatie „Kniha nás spája“ sa nieslo v duchu príjemnej atmosféry a vyvrcholilo spoločným stretnutím našich žiakov s členmi klubu dôchodcov SENIOR v Kremničke a klientmi Domu Matky Terezy v B. Bystrici. Stretnutie bolo charakteristické nielen novými informáciami a zaujímavosťami o knihách, ale i zábavou a silnými emotívnymi zážitkami. Pre nás všetkých bol veľkou odmenou dobrý pocit zo zaujímavého dňa ako aj to, že v centre pozornosti bola kniha, ktorá nás aspoň v tento deň všetkých spojila.

       Kniha nás spája (Medzinárodný deň školských knižníc) - Obrázok 1
       Fotogaléria

        

     • Ocenenie pre nášho kolegu Euarda Földváriho
      • Ocenenie pre nášho kolegu Euarda Földváriho

      • Oceňovanie trénerov mládeže za rok 2013

       Za celoživotnú prácu s mládežou, za výnimočný výsledok športovca v roku 2013 a pri príležitosti životného jubilea ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini 63 trénerov. 
       Medzi ocenenými bol aj náš kolega Eduard Földvári. 
       Gratulujeme.

       Článok na stránke MŠVVaŠ.

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV
      • INFORMÁCIA PRE RODIČOV

      • (rodičovské združenie dňa 3. 10. 2014)

       POISTENIE ŽIAKOV PROTI ÚRAZU  (uhradí škola z vlastných prostriedkov):

       • Všetci žiaci budú poistení  proti úrazu.  Poistné proti úrazu sa nevzťahuje na úrazy, ku ktorým  došlo pri činnosti, ktorá nebola organizovaná alebo povolená školou, alebo bola uskutočnená  bez dozoru zodpovedného pracovníka školy.
       • Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené na území Slovenskej a Českej republiky počas vyučovacieho procesu, školských výletov, exkurzií a školských akcií.
       • Poistenie sa nevzťahuje na žiakov po dobu výkonu individuálnej praxe.
       • Poistenie úrazov v rámci všeobecnej zodpovednosti sa vzťahuje na:
        • ak žiak spôsobí škodu na majetku alebo životoch „tretích osôb“,
        • úrazy žiakov,
        • úrazy žiakov ubytovaných v školskom internáte.

        

       Úrazy žiakov – poistenie a ich odškodnenie:

       • drobné poranenia, podľa diagnózy po ukončení liečenia a bodového ohodnotenia (aktuálna hodnota

       1 bodu je 16,10) €,

       • trvalé následky spôsobené úrazom – po roku na základe bodového ohodnotenia,
       • smrť následkom úrazu – rieši sa individuálne.

        

        

       POISTENIE ŽIAKOV PROTI KRÁDEŽI  (uhradí škola z vlastných prostriedkov):

       • Poistenie je (bude) dojednané so spoluúčasťou 7 €, max. krytie na jedného žiaka pre jednu a všetky poistné udalosti v priebehu školského roka je 67 €.
       • Poistenie proti krádeži sa vzťahuje na: šatstvo, obuv, dáždnik, ruksak, peračník, kalkulačku, učebnice, športové potreby, zdravotnícke pomôcky (napr. okuliare).
       • Poistenie proti krádeži sa nevzťahuje na: mobilné telefóny, notebooky, akékoľvek elektronické prehrávače a elektronické hry, na veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty,  klenoty a iné cennosti, peniaze,  odcudzené veci v neuzamknutých šatniach, triedach alebo iných priestoroch.

        

       UBYTOVANIE

       • Výška poplatku za ubytovanie je 20 €.
       • Platbu posielať na účet: SK40 8180 0000 0070 0043 1646 ( štátna pokladnica), ako variabilný symbol uviesť mesiac za ktorý sa platí ubytovné a v správe pre prijímateľa uviesť meno žiaka.
       • Žiak, ktorého rodina poberá príspevok v hmotnej núdzi, môže písomne požiadať riaditeľa školy o zníženie poplatku za ubytovanie (je potrebné doniesť potvrdenie o poberaní príspevku z Úradu práce.

        

       ŠTIPENDIÁ (len sociálne)

       • Žiak, ktorého rodina poberá príspevok v hmotnej núdzi alebo príjem v rodine je nižší ako životné minimum, môže písomne požiadať o poberanie sociálneho štipendia – pri splnení ďalších podmienok, ktoré žiakovi vysvetlia na ekon. oddelení.

        

       STRAVA

       • Stravné lístky žiakom sa predávajú v priestoroch pri jedálni školy. Školská jedáleň je v prenájme. Žiaci môžu platiť za lístky v hotovosti alebo rodičia môžu posielať peniaze na účet dodávateľa stravy, firme Donly-Penzión-Fajnne č. účtu: 2916931824/1100 (Tatra banka) IBAN: SK49 1100 0000 0029 1693
       • V správe pre prijímateľa uviesť meno žiaka a z čoho sa skladá výška úhrady.
        Napr. R-10, O-10, V-10 (raňajky-10 lístkov, .......).
       • Ceny stravných lístkov: raňajky – 0,70 €, obed – 1,27 €, večera – 1,15 €.
       • Poznámka:  Dať si pozor pri úhrade ubytovného a za stravné lístky – Dva rôzne účty ! ! !
     • ŠPORTOVÉ ÚSPECHY ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY V ŚKOLSKOM ROKU 2014 - 2015
      • ŠPORTOVÉ ÚSPECHY ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY V ŚKOLSKOM ROKU 2014 - 2015

      • Okresné kolo v cezpoľnom behu
       (25.9.2014, Pod Bánošom, B. Bystrica)

       Družstvá chlapci: 1. miesto - R.Buckulčík, P. Filanda, J. Kostúr

       Družstvá dievčatá: 3. miesto - I. Babinská, E. Mošenková

       Jednotlivci: 1.miesto - J. Kostúr, 3. miesto - R. Buckulčík 

        

       ŽUPNÁ KALOKAGATIA - Krajské kolo v orientačnom behu
       5 členných zmiešaných družstiev žiakov stredných škôl

       (30.9.2014, Pod Bánošom, B. Bystrica)

        

       3. miesto -  Roman Babic, Tomáš Petržel, Jozef Nikel, Iveta Babinská, Erika Mošenková  

        

       Krajské kolo v cezpoľnom behu
       (2.10.2014, Žiar nad Hronom)

        

       Družstvá chlapci: 1. miesto -  R. Buckulčík, P. Filanda, J. Kostúr

       Jednotlivci : 3. miesto  - J. Kostúr

        

       Postup na celoslovenské kolo cezpoľného behu (23.10 2014, Stará Ľubovňa).

        

        

       Horehronské hry žiakov ZŠ a SŠ
       (8.10.2014, Banská Bystrica – Štiavničky)

        

       Kategória:

       • starší žiaci:
        • 3. miesto - Š. Vráb – 60 m
       • st. žiačky: 
        • 2. miesto - V. Bérešová - vrh guľou
        • 2. miesto - J. Kyseľová - skok do diaľky
        • 3. miesto - S. Adamčíková - 60 m
       • dorastenci :
        • 1. miesto - R. Galčík - skok do výšky
        • 1. miesto - J. Kostúr - 1500 m
        • 2. miesto - R. Buckulčík 1500 m
        • 2. miesto - V. Makara 800 m
        • 3. miesto - A. Adamov - skok do výšky
       • dorastenky:
        • 3. miesto - I. Babinská - 800 m
      • Európsky deň jazykov 2014

      • V celej Európe si v tento deň (26.9.)pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. Tento deň si školy v členských krajinách pripomínajú každoročne pomocou rôznych aktivít – súťaží, kvízov, besied, ktoré súvisia s cudzími jazykmi.
       Aj naši žiaci si na hodinách cudzích jazykov užili tento deň v duchu tvorivej aktivity – výrobe plagátov a zútulnenia jazykovej učebne, súťažili v kvízoch o  nemecky a anglicky hovoriacich krajinách a nasmiali sa aj na jazykolamoch v rôznych európskych jazykoch. Na záver sme spoločne skonštatovali, že učenie sa cudzích jazykov môže byť aj poriadna zábava.

        Európsky deň jazykov 2014 - Obrázok 1Fotogaléria

       Mgr. Lucia Vekyová
       učiteľka nemeckého jazyka

        

     • Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku
      • Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku

      • 8. júna 2014 štartoval Roman Buckulčík (žiak 3.ročníka), v Kláštore pod Znievom  na 18. ročníku bežeckých pretekov Beh na Zniev. Preteky mali zároveň štatút kvalifikácie na Majstrovstvá sveta v behu do vrchu do 17 rokov.

       Roman  sa po úspešnom prekonaní náročnej trate 5650 m a zvládnutí prevýšenia 475 m, kvalifikoval na uvedené majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v talianskom mestečku Arco 29. júna 2014.

       Blahoželáme mu k tomuto úspechu a držíme mu palce, aby v Taliansku obstál čo najlepšie.

       Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku - Obrázok 1 Roman Buckulčík bude reprezentovať našu republiku na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v Taliansku - Obrázok 2

     • Úspech našich žiakov v krajskom kole SOČ
      • Úspech našich žiakov v krajskom kole SOČ

      • Aj tento rok žiaci Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica pokračujú v minuloročných úspechoch Stredoškolskej odbornej činnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo už 36.ročník tejto súťaže, v ktorých môžu žiaci stredných škôl súťažiť v rôznych kategóriách. 
       Zatiaľ sa uskutočnila dňa 04.04.2014 v Žarnovici krajská prehliadka tejto súťaže, ktorej predchádzali školské kolá. SŠ-SPŠ stavebná mala zastúpenie žiakov v štyroch kategóriách. 
        
     • Úspech našich žiakov na Celoslovenskom kole ENERSOL SK
      • Úspech našich žiakov na Celoslovenskom kole ENERSOL SK

      • V dňoch 2. a 3. apríla 2014  sa v Senici pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava uskutočnil  4. ročník celoslovenskej súťaže Enersol SK. Žiaci stredných škôl prezentovali svoje práce zamerané na problematiku energetických úspor a  obnoviteľných zdrojov  energie v troch kategóriách -  hlavnej, tvorivej a vedľajšej.
       Zo Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica postúpilo z krajského kola  šesť žiakov so štyrmi prácami, ktoré  zastúpili všetky kategórie.
     • Súťaž žiakov SOŠ odboru TEZB
      • Súťaž žiakov SOŠ odboru TEZB

      • V priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA sa dňa 26.03.2014 uskutočnila celoslovenská súťaž žiakov Stredných odborných škôl zo študijného odboru technik energetických zariadení budov.
       Odborným garantom súťaže boli zástupcovia Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií a Thermosolaru Žiar s.r.o.. Súťažili trojčlenné družstvá zo Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica, SOŠ elektrotechnickej, Trnava a SOŠ technickej Prešov.
     • Tvorivosť budúcich stavbárov v rámci SOČ
      • Tvorivosť budúcich stavbárov v rámci SOČ

      • Po minuloročných úspechoch v Stredoškolskej odbornej činnosti sa dňa 6.3.2014 na Spojenej škole Kremnička 10 Banská Bystrica uskutočnilo školské kolo 36. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Žiaci pri spracovaní svojich prác riešia témy orientované na aktuálne problémy, spolupracujú so stavebnými firmami a so samosprávami rôznych miest a obcí. Takýmto spôsobom škola podporuje rozvoj odborných vedomostí a zručností žiakov a ich tvorivosť.
     • Krajská prehliadka ENERSOL SK
      • Krajská prehliadka ENERSOL SK

      • Dňa 14.03.2014 sa v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica uskutočnila Krajská prehliadka ENERSOL SK, na ktorej sa zúčastnili žiaci troch stredných škôl z BBSK a to Súkromné SOŠ technické, Žiar nad Hronom, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica a Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.
     • Vianočný futbalový turnaj
      • Vianočný futbalový turnaj

      • V dňoch 17. - 18. decembra sa uskutočnil VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O MAJSTRA ŠKOLY. 

       Výsledky turnaja:

       1. miesto: družstvo IV.B triedy
       2. miesto: družstvo II.A triedy
       3. miesto: družstvo III.B triedy
       4. miesto: družstvo I.B triedy

        

       Víťazom gratulujeme.

       Fotogaléria z turnaja bude zverejnená na facebooku školy.

     • Hodina deťom
      • Hodina deťom

      • Pomáhame ...

        

       „Veľké sny potrebujú malú pomoc!“ Toto motto aktuálneho ročníka Hodiny deťom oslovilo aj nás. Preto sme sa rozhodli zapojiť našu školu do celoslovenskej verejnej finančnej zbierky.

       Logo Hodina deťom  

       Čo to Hodina deťom vlastne je?

       Hodina deťom je verejná finančná zbierka organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 a jednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

       Keďže sa tento rok koná jubilejný 15. ročník, zbierka trvala nie jeden, ale tri dni. My sme si zvolili hneď prvý deň, teda stredu 13.novembra. Veď 13 je predsa super číslo.

       Vystrojení plátenými taškami, odznakmi a pokladničkami sme teda chodili mestom a snažili sa pekným slovom a milým úsmevom okoloidúcich primäť, aby prispeli. A celkom sa nám to podarilo. Naše trojčlenné tímy vyzbierali 196,40 €.

       A kto sú tí obetaví doborovoľníci? Tu sú – nech sa páči:

       Golian Dominik, Otruba Matúš, Matejka Lukáš, Jagerčík František, Mojžišová Mariana, Kondrlík Július, Badány Kristián, Pančíková Paťa, Horňáková  Veronika, Kováčiková Zuzana, Pakos Michal, Vránsky Miro, Bosák Jakub, Macková Elena., Ďuricová Jana, Jakubovie Jana, Cimermanová Michaela, Vdovjaková Zuzana.

       Ďakujeme :D 

     • Úspech našich žiakov v obvodnom kole futsalu
      • Úspech našich žiakov v obvodnom kole futsalu

      • V dňoch 23.10 - 24.10 2013 naša škola obsadila na obvodnom kole vo futsale 1. miesto a postúpila na krajské kolo do Detvy.
       Výsledky finálovej skupiny:

       • SŠ Kremnička - OŠG  6 : 2
       • SŠ Kremnička - GAS 11 : 2


       Našu školu reprezentovali:

       • Pajta Richard (3.A), Ťapaják Rastislav (3.A), Lazsík Štefan (3.B), Golian Dominik (3.B), Otruba Matúš (3.B), Selecký Dávid (3.B), Šimek Jakub (3.B), Polievka Róbert (3.A), Gregáň Miroslav (3.A), Malatinec  Jozef (3.A), Arendáš Martin (2.C), Kršák Peter (3.A).
       • Vedúci - Mgr. Andráš Eduard